Dominikánské nám. 1 - Nová radnice


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  503


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  2001-2002


  instituce

  Archaia Brno o.p.s.


  nálezová zpráva

  36/02, 2002, Brno, Nová Radnice – rekonstrukce II. etapa, Archaia Brno o.p.s.


  popis

  V souvislosti s 2. etapou rekonstrukce prostor křížové chodby a rajského dvora někdejšího kláštera dominikánů a s odvlhčením obvodových stěn 1. a 2. nádvoří areálu Nové radnice byl v měsících prosinci 2001 až dubnu 2002 uskutečněn záchranný archeologický výzkum.
  V prostoru křížové chodby a kapitulní síně se podařilo na základě nálezů gotické dlažby pozměnit projekt odvlhčení zdiva. Archeologické situace odhalené pod odstraněnou dlažbou byly pouze začištěny, zdokumentovány a dále ponechány v původním stavu pod geotextilií. V prostoru kapitulní síně byly položeny dvě sondy a dvě další v křížové chodbě. V prostoru rajského dvora byl plošný výzkum redukován jen na malé úsek a ve zbylé části dvora se omezil pouze na dokumentaci archeologických situací odkrytých v průběhu zemních prací.
  V prostoru rajského dvora byly odhaleny nečetné archeologické situace z doby před výstavbou kláštera, které lze datovat do počátku 13. století. Pravděpodobně ještě během 13. století byla vystavěna celá kvadratura. Koncem 15. století byla přestavěna západní stěna dvora, což potvrzuje datum 1483 na jednom z opěrných pilířů, části pozdněrománského zdiva byly podezděny a zakomponovány do této stěny. V tomto období byly přistavěny také opěrné pilíře jižní stěny dvorku.
  V prostoru někdejší kapitulní síně byly odkryty fragmenty původní středověké dlažby z pálených čtvercových dlaždic, pozdněgotické základové zdivo pod oltář a zvláště pak náhrobek brněnského měšťana "magistra Alexe", který byl v prostoru kláštera pochován v roce 1344. V sondách v křížové chodbě a refektáři bylo dokumentováno také 13 pohřbů převážně z období novověku. Stavebně-historickým průzkumem v prostoru křížové chodby a kapitulní síně se podařilo upřesnit detailní stavební vývoj kláštera od jeho založení.
  V prostoru 1. nádvoří byly kromě dřevohliněného domu ze 13. století odkryty četné odpadní a kůlové jámy. Nejmladší nálezy reprezentují zaniklé sklepní prostory ze 17. století, objevené při severní stěně nádvoří, a valounkové dláždění z 18./19. století, dokumentované na více místech nádvoří.


  kultury

  středověk - novověk  městská část  Sed


Aktualizováno: 24. 09. 2013