Černovická terasa - stavba Daido Metal, fáze 2


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  Černovice: 2857/2, 2857/4; Slatina: 2300/1, 8, 9, 12, 16, 17,1 9


  katastr

  Černovice, Slatina


  rok / datum výzkumu

  2012


  instituce

  ÚAPP Brno


  terénní situace

  Nejprve byla sejmuta orniční vrstva (0,2-0,4m) z celé plochy staveniště. Větší hloubky a geologického podloží (spraše) bylo dosaženo jednak v 70 m širokém pásu podél sv. hranice původního i nově budovaného areálu při těžbě hlíny pro násypy, jednak v prostoru samotné fáze 2 při vrtání pilot a hloubení liniových výkopů.


  nálezová zpráva

  169/12, 2012, Brno-Černovice, Slatina 2012. Mezi ulicemi Ericha Roučky a Švédské valy., archiv ÚAPP Brno


  popis

  2. fáze této stavby představovala přístavbu výrobní haly s příslušnými inženýrskými sítěmi, komunikacemi a zpevněnými plochami mezi JV stranou stávající výrobní budovy a Ivanovickým potokem.
  V průběhu archeologického výzkumu byly na povrchu ponechané podorniční vrstvy a na hromadách skryté ornice zaznamenány jednotlivé archeologické artefakty. Jednalo se o menší kolekci kamenné štípané industrie, z níž 3 kusy lze rámcově zařadit do starší doby kamenné, ostatní pak jen obecně do pravěku, a několik zlomků keramických nádob ze závěru raného a z průběhu vrcholného středověku.
  Bližší kontext uvedených nálezů se na předmětné stavbě nepodařilo doložit; pouze v obecné rovině je možné uvažovat o jejich souvislosti s intenzivními sídlištními a exploatačními aktivitami na úpatí Švédských valů.


  kultury

  paleolit neurčený (800 000 – 8 000 př. současností)
  pravěk
  hradištní období (650 - 1 200)
  vrcholný středověk (1 200 – 1 400 )


  materiál / uložení

  ÚAPP Brno Inv. č.: 74/12-1 až 74/12-23  městská část  Gei


Aktualizováno: 12. 02. 2015