Internetová encyklopedie dějin Brna

1993-1994: Petrov 8, kolektor

Petrov 8, kolektor


 • archeologické lokality

  Petrov


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  334

 • katastr

  Brno-město


 • rok / datum výzkumu

  1993-1994

 • instituce

  ÚAPP Brno


 • terénní situace

  Těžiště výzkumu spočívalo ve sledování trasy kolektoru v okrajových místnostech a chodbách podél JZSZ křídla biskupské residence.

 • nálezová zpráva

  85/94, 1994, Brno-Petrov č.8, 1993-1994, archiv ÚAPP Brno


 • popis

  Ve výkopech bylo sledováno souvrství sídlištních a vyrovnávacích vrstev, výjimečně se vyskytly i zahloubené objekty. Pouze v úseku A v SZ křídle bylo dosaženo skalního podloží a rovněž zde byly získány z jámy 506 nejstarší nálezy datovatelné nejdříve do pol. 13. století, ostatní vrstvy lze klást převážně do 13./14.–14. století. V JV křídle nebylo dosaženo podloží a stratigrafická sekvence se pohybuje v rozmezí 2. pol. 13.–16. století. Závažný byl objev pozůstatků požárem zničené dřevohlinité stavby, zaniklé nejdříve na přelomu 13./14. století.
  Při průzkumu obnažených zdí v přízemí objektu byly zjištěny závažné skutečnosti objasňující jeho vývoj ve středověku. Bylo prokázáno, že vnější obvodová zeď 904 JZ křídla je vlastně středověkou městskou hradbou, což souhlasí i se starší obrazovou a plánovou dokumentací. Teprve v souvislosti s dorovnáváním terénu ve 14. století byla k ní přistavěna zeď 901, dnes střední zeď SZ křídla. S touto zdí souvisí gotický sklep. Charakter vnější obvodové zdi SZ křídla a příček nedovoluje soudit na větší než barokní stáří. Další fragmenty gotického zdiva představují dvě zdi v JV části objektu. Půdorysné souvislosti umožňují zde předpokládat gotickou budovu přiloženou k městské hradbě. Veškeré další zdivo JZ křídla má novověký charakter a převážně souvisí s výstavbou biskupství v závěru 18. století.


 • kultury

  středověk - novověk: 13.-18. století


 • materiál / uložení

  Muzeum města Brna inv. č.: A 450472 - A 451133


 • obrazy

  img11160.jpg img11161.jpg img11162.jpg img11163.jpg img11164.jpg img11165.jpg img11166.jpg


 • ulice

  Petrov


 • městská část

  Brno-střed


 • stavby

  Petrov 8 s kaplí sv. Ducha a kaplí sv. Františka
  Petrov 8/269


 • související odkazy

  mapa


 • prameny, literatura

  článek v odborném periodiku
  "Brno (okr. Brno-město). Petrov č. 8"


 • autor

  Gei


Aktualizováno: 25. 07. 2012

Petrov 8 - stavební úpravy (sonda 1 - úsek A, jižní část, západní profil. Pohled od jihu). Foto: ÚAPP Brno, 1993.