Internetová encyklopedie dějin Brna

Božetěchova 2/1, Hrobka markraběte Prokopa Lucemburského

Hrobka markraběte Prokopa Lucemburského


 • ulice

  Božetěchova 2/1


 • území

  Brno-Královo Pole

 • majitelé

  Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětější Trojice, Brno-Královo Pole


 • zajímavosti

  I přesto, že byly nalezeny shodné antropologické znaky s kostrou jeho bratra Jošta, nebylo možné díky rozcházejícím se pramenům stoprocentně určit ostatky, že se jedná o ostatky markraběte Prokopa.
  Původní hrobka se nacházela uprostřed presbytáře v tzv. chóru otců. Po zkoumání hrobky v roce 1975 byly ostatky kvůli špatnému stavu hrobové jámy přemístěny roku 1988 do nově zbudované hrobky v Andělské kapli.


 • současný stav

  Současná hrobka markraběte Prokopa je umístěna v tzv. Andělské kapli v bývalém kartuziánském kostele Nejsvětější Trojice. Kaple se nachází na evangelijní straně a je přístupná vchodem z presbytáře. Tento prostor sloužil původně jako sakristie a je zdobený fragmenty Maulbertschových fresek.
  Hrobka byla vybudována v roce 1988 přibližně uprostřed kaple a je kryta mramorovou deskou s nápisem P.R.O.K.O.P LUCEMBURSKÝ 1358-1405 MORAVSKÝ MARKRABĚ.
  Ostatky jsou uloženy v nevelké hrobové komoře v olověné tumbě jejímž autorem je akademický sochař Otmar Oliva. Původní hrobka v presbytáři je zasypaná a je přes ní položena dlažba.


 • stavební vývoj

  V 70. letech 20. stol. byla při opravě dlažby v bývalém klášterním kostele Nejsvětější Trojice v Králově Poli objevena neznáma hrobka. Nalezená prostora byla situována do presbytáře v ose chóru. Usoudilo se, že by se mohlo jednat o hrob patrona kláštera moravského markraběte Prokopa. Ztotožněním hrobky s místem posledního odpočinku méně slavnějšího moravského Lucemburka je problematické, jelikož je hrob v historických pramenech umísťován i do augustiniánského kostela sv. Tomáše. I přesto bylo rozhodnuto, že hrobka, která již měla prolomenou klenbu, bude otevřena a její obsah prozkoumán a zdokumentován. Archeologického výzkumu se ujaly pracovnice MMB Dana Cejnková a Zdeňka Himmelová.
  Po otevření hrobky se zjistilo, že je ve špatném stavu a částečně zavalená. Má rozměry 246 x 81 x 98 cm, je vyzděna cihlami a zaklenuta valenou cihlovou klenbou. Hrobka také vykazovala znaky několika násilných otevření a vyloupení. Ve východní části byly odhaleny stopy po proražení a opětovném zazdění. Na dně byla nalezena rozpadlá dřevěná rakev s kosterními pozůstatky bez jakékoliv identifikace nebo autentiky. Dále se mezi ostatky nalézaly zbytky vlasů, vousů a částečky textilií. Tělo bylo na zádech a otočeno hlavou k západu. Hrobová výbava se kvůli narušení hrobky v minulosti nedochovala.
  Ostatky byly 6. února 1975 vyzvednuty a předány do Antropologického ústavu tehdejší UJEP. Následně v roce 1981 převezeny do Prahy do Národního muzea. Zde byly podrobeny výzkumu, který prováděl významný český paleoantropolog Emanuel Vlček známý svými výzkumy ostatků českých panovníků. Antropologický výzkum potvrdil, že se jedná o neúplnou kostru asi padesátiletého muže s výškou kolem 183 cm. U kostí byl zjištěn stav pokročilé artrózy. Lebka byla silně poškozena, takže nemohla být rekonstruována. Ostatky byly posléze identifikovány jako Prokop Lucemburský, markrabě moravský. Příčinu smrti se nepodařilo určit. Prokop byl totiž na konci svého života vězněn, a to mu značně podlomilo zdraví. Později byly rovněž zaznamenány shodné antropologické znaky s ostatky jiného Lucemburka, Prokopova bratra Jošta, zkoumanými v roce 1999. Prameny se ale v tom, zda se skutečně jedná o pozůstatky Prokopa Lucemburského rozcházejí. Kladou je jak do královopolského kostela, tak i do augustiniánského kostela sv. Tomáše k hrobu jeho otce a bratra.
  Jelikož byla stará hrobka v dezolátním stavu, tak se přistoupilo k řešení vyhloubit hrobku novou. Jako nové místo byla zvolena severní tzv. Andělská kaple. Ostatky do ní byly slavnostně uloženy 21. prosince 1988. V roce 2000 byl proveden revizní průzkum ostatků.


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • městská část

  Brno-Královo Pole


 • významné osoby

  Jan Jindřich
  Jošt
  Prokop Lucemburský


 • události

  1. 6. 2000
  Zahájení výstavy Moravští Lucemburkové 1/1999
  Otevření hrobky Jošta Lucemburského


 • archeologické výzkumy

  1975 Kostel Nejsvětější Trojice - Kartuziánský klášter


 • autor

  Studentský záznam


Aktualizováno: 09. 11. 2014