Brno-Královo Pole


popis

1279 - na návsi (Mojmírovo náměstí) vysvěcen kostel sv. Víta (r. 1598 obnoven a zaklenut, kostel zrušen r. 1783, zbořen o dva roky později)

1. pol. 14. století - vedle jména vsi a tvrze Královo Pole se objevuje i pojmenování Nová Ves (nové zemědělské usedlosti brněnských měšťanů pravděpodobně vedly ke značnému vzrůstu osídlení a v sousedství dosavadní vsi vznikla skutečně "nová ves")

kol. pol. 14. století - rozsáhlé majetky místních měšťanů kupuje Markrabě Jan Jindřich (část z nich věnoval klášteru augustiniánů poustevníků v Brně

1365 - v tu dobu celkem 11 místních dvorů patří různým brněnským měšťanům

1375 - založen kartuziánský klášter Nejsvětější Trojice (zakladatelem je markrabě Jan Jindřich, jeho synové a jeho choť Alžběta Öettingenská)

2. pol. 14. století - do držení kláštera kartuziánů se dostává největší část Králova Pole

1428 - poškození kartuziánského kláštera v době husitských válek při pokusu sirotků o dobytí Brna

1469 - obnovení poškozeného areálu kláštera

15. století - někteří měšťané opět nabývají půdu

1544 - kartuziáni prodávají městu rybníček Gasperk s prameny poblíž kláštera ke zřízení městského vodovodu, jehož vedení povolili přes své pozemky

1619 a 1620 - klášter vypleněn stavovským vojskem, vypáleny byly i jeho dědiny (k téže pohromě došlo v letech 1643 a 1645, kdy Švédové obléhali Brno)

1742 - opětovné zpustošení kláštera

2. pol. 17. století - klášter obnoven a rozšířen (v znovu postavené celé jižní hospodářské části byla sladovna s pivovarem, pekárna, kuchyně, sklady a sýpka)

pol. 18. století - doložena obecní pečeť (měla opis PECZET OBCE NOWA WES)

1760-1770 - rozsáhlá přestavba a barokizace kostela Nejsvětější Trojice včetně průčelí a přístavby kaple Panny Marie

před r. 1778 - vznik česko-německé školy (nová budova postavena r. 1879)

1782 – zrušení kláštera

1784 - z kláštera zřízena kasárna (r. 1877 rozšířená o kadetní školu)

1785 - zřízení lokalie - farní funkci získává někdejší klášterní kostel, který dříve sloužil výhradně klášteru

1844 - Královo Pole se stává městečkem

1853 - ustavení samostatné fary, v tu dobu otevřen cukrovar (zaniklý r. 1884)

2. pol. 19. století - v Králově Poli existuje také židovská modlitebna

od r. 1868 – doloženo fungování poštovního úřadu

1869 - Královo Pole spojeno s Brnem koněspřežní tramvají s konečnou stanicí u Semilassa (od r. 1884 sem jezdí parní a od r. 1900 elektrická tramvaj)

1873 - v bývalém klášterním pivovaru zřízena sladovna

1880 - vznik továrny na koberce

1883 - zřízena soukromá německá škola (r. 1891 se stala státní)

1884 - česko-německá škola změněna na českou

1885 - vzniká i lokální železniční spojení Brno - Tišnov (zástavba si vynutila zmenšení Kartouzského rybníka a vysušení Nového rybníka, ležícího nad ním)

1887 - postavena silnice směřující do Medlánek (r. 1900 také silnice do Husovic a r. 1903 také do Žabovřesk)

1889 - otevřena Občanská záložna

1889 - založena Královopolská strojírna (v objektu starého cukrovaru), v 80. letech 20. století se stává největším československým výrobcem strojírenského zařízení pro chemický a potravinářský průmysl), v tu dobu vznikají i další méně významné továrny

konec 19. století - v Králově Poli se konají 4 velké trhy

konec 19. a poč. 20. století - Královo pole se stává střediskem českého školství

1901 - obec získává plynové pouliční osvětlení

1905 - Královo Pole povýšeno na město

1906 - otevřena Městská spořitelna a Moravská lidová záložna

1908 - Královo Pole získává od Františka Josefa I. svůj znak

1909 - vytyčena hlavní kompoziční osa nového města (v prostoru Husitské ulice a Slovanského náměstí)

1913 - při nové císařské sinici založena továrna na kosmetické přípravky Alpa

1919 - Královo Pole připojeno k Brnu

1925 - postaven Husův sbor Církve československé husitské (ulice Sv. Čecha a Charvatská) dle projektu Josefa Nováka jako první brněnská sakrální konstruktivistická stavba civilního výrazu

1927-1928 - jižní strana budovaného Slovanského náměstí dotvořena budovou gymnázia

50. léta 20. století - výstavba nového královopolského nádraží (východně od Božetěchovy ulice)

1958 - tehdejší Dětský ústav pro tělesně vadné přechází do správy ústavu sociálního zabezpečení

1961 - v sousedství Dětského ústavu pro tělesně vadné vybudován domov důchodců

1965 - Slovanské náměstí protíná trolejbusová trať, která je rozděluje na dvě části (na přelomu 20. a 21. století trať upravena a náměstí tak získává původní kompozici)

1968-1975 - zahájena přestavba a dostavba okrajových částí Králova Pole budováním panelového sídliště v severní části

1972 - v prostoru zrušeného Červeného mlýna postavena teplárna pro sídliště Lesná

70. a 80. léta 20. století - postupná výstavba obchvatných komunikací kolem celého Králova Pole

konec 80. let 20. století - kolem nového nádraží protažena Sportovní ulice jako pokračování trasy od Svitav (v 90. letech ulice prodloužena až k malému městskému okruhu u Lužánek)

Počet obyvatel v roce 1771 – 458

Počet obyvatel v roce 1991 - 29 386

PONAVA

od r. 1752 - budování císařské silnice (která tudy společně se starou cestou do Králova Pole procházela)

do poč. 20. století - v okolí Štefánikovy třídy, vedoucí do Králova Pole, vzniká řada pravoúhlých bloků novorenesančních činžovních domů (současně se rozšiřují areály sloužící armádě a poměrně rozsáhlé plochy průmyslu)

2. pol. 19. století - rozvoj zástavby podél císařské silnice (Štefánikova ul.)

1966-1969 - hranici vzniklého katastrálního území a městské čtvrti vytváří ulice Tábor a Domažlická, dále trasa bývalé vlečky do vojenského oděvního skladiště, jižní okraj Královopolské strojírny, ulice Lesnická, Drobného, Pionýrská, Kotlářská Tučkova, část Hrnčířské a Kounicova

1979 - dochází k zmenšení území Ponavy

50. - 80. léta 20. století - zástavba území mezi Ponavou, Královým Polem, Veveří a Žabovřeskami (dochází tak k úplnému propojení všech okolních čtvrtí), v té době je vybudován sportovní komplex Lužánky

1992-1993 - vzniká velký komplex Boby centrum

1996-1998 - stavba novofunkcionalistického komplexu, nacházejícího se mezi ulicemi Hrnčířská, Kabátníkova a Štefánikova)

Počet obyvatel v roce 1970 – 15 092 (před územními změnami)

Počet obyvatel v roce 1991 - 8 009

SADOVÁ

Byla vyčleněna z katastru Králova Pole jako území bez souvislé zástavby mezi soběšickou silnicí (ul. Kociánka) a údolím sv. Antoníčka pod Lesnou.

1774-1776 - vybudována okružní brněnská silnice od Veselé brány kolem celého města a dále v trase dnešní Hybešovy ulice


více informací


osobnosti

Karla Bartošová (Kleinová)
bydliště (do roku 1905) Vojtěch Borek
bydliště doložené v roce 1948 Jiří Cvrkal
bydliště Richard Harnach
bydliště Emil Káš
místo úmrtí v sanatoriu dr. Navrátila (tehdy Smetanova 34–36)
další osobnosti (474)...


stavby

Klinika plastické chirurgie
Berkova 34/1204 Bytový nájemní dům
Botanická 6/595 Kostel Nejsvětější Trojice
Božetěchova Kartuziánský klášter
Božetěchova 2/1 Hrobka markraběte Prokopa Lucemburského
Božetěchova 2/1
další stavby (80)...


prameny, literatura

zobrazit


ulice

zobrazit


objekty

uctění památky oběti okupace - H. Kohnsteinová
jiná realizace: Berkova 4/01 uctění památky oběti okupace - H. Kohnsteinová
jiná realizace: Berkova 4/02 uctění památky oběti okupace - A. Kohnsteinová
jiná realizace: Berkova 4/03 uctění památky oběti okupace - F. Kohnstein
jiná realizace: Berkova 4/04 uctění památky oběti okupace - E. Kohnsteinová
jiná realizace: Berkova 4/05
další objekty (136)...


stavby

Rodinná hrobka hrabat Schaffgotschů
Sídliště Královo Pole
Klinika plastické chirurgie
Berkova 34/1204 Stacionář neslyšících v Brně
Božetěchova 1/22 Hrobka markraběte Prokopa Lucemburského
Božetěchova 2/1
další stavby (49)...


události

17. 4. 2024
Výstava Sto křídel nad Medlánkami 6. 11. 2023
Otevření plaveckého stadionu Lužánky po rekonstrukci 3. 8. 2023
Instalace nerezového pítka na ulici Hlaváčkova 25. 10. 2022
Výstava Za volantem bez bázně a chikany. Fenomén autoklubů v českých zemích 1904–1951 14. 9. 2022
Otevření Zahrady 5 elementů
další události (327)...Jis

Aktualizováno: 10. 05. 2019