JUDr. Martin Kříž

* 14.11.1841 Brno-Líšeň – † 5.4.1916 Ždánice (okres Hodonín)


právník; moravský speleolog-paleontolog a archeolog; sběratel


pseudonym

Kříž Davorin Líšeňský


národnost

česká


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


nej...

svět: k osvětlení Eliščiny jeskyně (1881) použil jako první na světě elektrické osvětlení a pořídil tak její fotografickou dokumentaci


zajímavé okolnosti

Vlastnil obrovskou kolekci srovnávacího osteologického materiálu - na 123 druhů savců, 52 druhů koster ptáků, obojživelníků a ryb, pro niž zřídil ve Ždánicích muzeum. To po jeho smrti zaniklo a bohaté sbírky odkoupilo Moravské zemské muzeum.


bydliště

Brno-Líšeň:
- Pohankovy 13
- Na Městečku (dnes náměstí Karla IV.) 12,
Brno, Eichhorngasse (dnes Veveří) 53


vzdělání

obecná škola v Líšni,
škola v Brně (1855),
1856–1864 gymnázium v Brně,
1864–1868 Právnická fakulta UK v Praze a ve Vídni (1871 JUDr.)


jiné pocty

Kniha Kůlna a Kostelík... bádání a rozjímání o pravěkým člověku (1889–1891) - ocenění Akademií věd v Praze


dílo

zobrazit


zaměstnání

soudní úředník v Těšíně, Brně a Židlochovicích (1868–1871),
notář ve Ždánicích,
konzervátor památkové péče,
jednatel Archeologické komise ČAV,
dopisovatel Říšského geologického ústavu


odborné a zájmové organizace

zakládající člen Moravského archeologického klubu v Brně (1906),
Přírodovědecký klub v Brně


pojmenováno

Křížova jeskyně - Moravský kras


poznámky

Výzkumy:
- v roce 1864 se spustil na dno propasti Macocha
- od roku 1878 průzkum jeskyní Moravského krasu Kůlna (1881–1885)
- v letech 1884–1885 průzkum jeskyně Pekárna (dříve nazývána Kostelík nebo Díravica)
- v letech 1890–1901 průzkum líšeňské oblasti - Staré Zámky
- 90. léta 19. století Býčí skála
- v letech 1893–1897 Předmostí u Přerova.

Již v roce 1878 uveřejnil svůj polygon Býčí skály, v pozdějších pracích i plán jeskyně a nivelační vyměření, provedl řadu průzkumných šachet do sedimentů dna jeskyně.
Systematicky se věnoval nejen paleolitu, ale i všem holocénním kulturám.
Velká znalost terénu v krasových oblastech, popis sedimentů a nálezů ze všech nejdůležitějších jeskyní Krasu.pojmenované ulice

Martina Kříže (Líšeň)osoby

Florián Koudelka
spolupracovník při archeologických výzkumech Pavel Pavelka
spolupracovník při archeologických výzkumech Jakub Vrbas
přítel, společně vydali Dějiny městečka Ždánic


partneři

Eliška Křížová (Testitsch)
sňatek: 25. 6. 1869, Klentnice
ulice

Pohankova
rodný dům (tehdy Líšeň čp. 39) náměstí Karla IV.
bydliště Veveří
bydliště


osoba na objektech

M. Kříž
pamětní deska: Martina Kříže 1/02 Martin Kříž
pamětní deska: náměstí Karla IV. 12/01


události

století 7. stol.
Vznik slovanského hradiska
v letech 1890–1891 provedl první archeologický výzkum na hradisku Staré Zámky u Líšně


související odkazy

mapa
matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 17608, Matrika narozených Brno-Líšeň, sv. Jiljí 1837–1847, s. 132.


archeologické lokality

Hradisko Staré Zámky
v letech 1890–1891 provedl sondážní práce v hradisku Staré ZámkyLos, MŠ, Menš


Aktualizováno: 04. 03. 2022