Brno uvítalo svého biskupa

22. 6. 1968


ulice

místo

katedrála sv. Petra a Pavla a přilehlý areál


charakteristika

„V sobotu připravili obyvatelé Brna nadšené uvítání svému sídelnímu biskupovi Msgre. ThDr. Karlu Skoupému, který se po 18 letech znovu ujímá řízení své diecéze. Na cestě ze Žernůvky do Brna tvořila mu čestný doprovod kolona 30 automobilů a všude byl nadšeně pozdravován obyvatelstvem.
Na prostranství před katedrálou sv. Petra a Pavla a v přilehlých ulicích se shromáždilo asi 25 000 občanů, mezi nimiž bylo mnoho krojovaných skupin, lidových hudeb, junáci a orli. Tam byl přivítán oficiálními hosty: nám. ministra kultury a informací dr. Fr. Novákem, představitelem řeckokatolické církve P. J. Hradilem, za církev starokatolickou ing. V. Geislerem, za církev českobratrskou-evangelickou seniorem J. Šebestou a farářem M. Mrázkem, za jednotu bratrskou E. Mykyskou a dr. O. Vodnaříkem, za bratrskou jednotu babtistů kazatelem K. Titěrou a za židovskou náboženskou obec vrchním rabínem ČSSR dr. R. Federem.
Oficiálního uvítání se zúčastnili též zástupci Čs. strany lidové, Jihomoravského KNV a MěstNV v Brně. Uvítací projevy pronesli dále zástupci brněnské stoliční kapituly, duchovenstva a laiků.
Otec biskup všem srdečně poděkoval a pronesl projev. Pak se odebral do katedrály, kde bylo slavné Te Deum. Zde byl ještě přečten pozdravný telegram české církevní provincie.
Na závěr slavnosti se dostavil Otec biskup dr. Otčenášek.“
(Citováno z Lidové demokracie, červen 1968.)


prameny, literatura

události

22. 6. 1968
Brněnský biskup se po 18 letech internace vrací do svého úřadu


osoby

Richard Feder
vrchní rabín ČSSR, účastnil se oficiálního uvítání brněnského biskupa Karel Skoupý
sídelní biskupsouvisející odkazy

Ma


Aktualizováno: 29. 06. 2018