Pohřeb Františka Vymazala

9. 4. 1917


ulice

číslo orientační

96


katastr

Štýřicecharakteristika

Pohřeb Františka Vymazala se konal na velikonoční pondělí 9. 4. 1917. Veřejnost se rozloučila s brněnskou osobností, která se stala proslulou svým životem i prací, mužem, kterého nazývali současníci „Český Diogenes“, jindy „Moravský Diogenes“.
Pohřbu se účastnily osobnosti tehdejšího veřejného života, zástupci učitelů, delegace zaměstnanců Moravské akciové tiskárny a novin Moravská orlice, pro které zemřelý pracoval, další smuteční hosté ze všech společenských vrstev.
Při obřadu zazpívali členové pěveckých sborů Svatopluk a Veleslavín.


účastníci

František Kameníček (smuteční řečník),
P. Alois Augustin Neumann (vedl pohřební obřad)


zajímavosti

František Vymazal si přál pohřbení do šachty, to podle jeho názoru odpovídalo jeho životu; smuteční řečník vysvětlil, proč nebylo přání respektováno


poznámka

Uvádíme citace z novinového článku, které výstižně charakterizují Františka Vymazala (ponecháváme text v původní podobě).
„Zvláštní pohřeb! Slavný nitrně a prostý navenek. /.../ Na pokraji hřbitova čeká vůz s mrtvolou na část účastníků jedoucích elektrickou drahou. Lid z jeho domu, Nová ulice 5, si ovšem pospíšil. Skoro samé ženské, starší, mladší a několik dětí. /.../ Jejich je chloubou, přes to, že nikdy s nimi nemluvil. Lid vidí na pohřbě pány, učenecký Vymazalův nimbus stává se mu přijatelnějším, s pokorou uznává obsáhlé jeho vědění a promlouvá pak ústy ženy: Bože, dyť u nás, u nás v domě béval - u nás ... s nama ... a tolik řečí nezná ani náš císař ... 29!“.

Smuteční promluvu nad hrobem pronesl vládní rada dr. František Kameníček.
„/.../ Vymazal byl osobností úplně samorostlou, od celého okolí odlišnou, byl typem lidí, kteří nejsou na světě proto, aby blahobytně žili a pěkně se odívali. Byl vtělenou jednoduchostí, ba chudobou, a cenil člověka podle toho, co ví, co umí a co koná. Všech titěrností a malicherností byl dalek, ale měl značnou dávku sebevědomí a zakládal si na tom, že jest živým dokladem svých zásad. /.../ Přál si, aby byl pochován v šachtě; a proto se mu dostává hrobu nejjednoduššího, ale zajisté bude odpočívati v něm spokojeněji, nebude-li mít společníka, vždyť po celý život miloval samotu a vzdaloval se každé společnosti. Sám jsem ho znal po mnohá léta, ale nikdy jsem s ním nepromluvil. Byl téměř plachý.
Bude také učiněno opatření, aby hrob jeho trvale byl zachován a příslušným způsobem označen, vždyť pracemi svými poučil a vzdělal tisíce vrstevníků svých, tu snad se přece najdou z nich, kteří vyhledají alespoň někdy místo, kde odpočívá tělesná schránka jeho.“


prameny, literatura

osoby

František Dvorský
účastník pohřbu František Kameníček
smuteční řečník Antonín Krondl
účastník pohřbu Jan Kunc
účastník pohřbu Alois Augustin Neumann, OSA
vedl pohřební obřad
další osoby (6)...


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo konání pohřbu Františka Vymazala


městská část

Menš


Aktualizováno: 07. 10. 2020