Internetová encyklopedie dějin Brna

Pohřeb Františka Vymazala

Pohřeb Františka Vymazala


 • 9. 4. 1917 


 • ulice

  Vídeňská

 • číslo orientační

  96

 • katastr

  Štýřice

 • místo

  Ústřední hřbitov města Brna


 • charakteristika

  Pohřeb Františka Vymazala se konal na velikonoční pondělí 9. 4. 1917. Veřejnost se rozloučila s brněnskou osobností, která se stala proslulou svým životem i prací, mužem, kterého nazývali současníci „Český Diogenes“, jindy „Moravský Diogenes“.
  Pohřbu se účastnily osobnosti tehdejšího veřejného života, zástupci učitelů, delegace zaměstnanců Moravské akciové tiskárny a novin Moravská orlice, pro které zemřelý pracoval, další smuteční hosté ze všech společenských vrstev.
  Při obřadu zazpívali členové pěveckých sborů Svatopluk a Veleslavín.


 • účastníci

  František Kameníček (smuteční řečník),
  P. Alois Augustin Neumann (vedl pohřební obřad)

 • zajímavosti

  František Vymazal si přál pohřbení do šachty, to podle jeho názoru odpovídalo jeho životu; smuteční řečník vysvětlil, proč nebylo přání respektováno

 • poznámka

  Uvádíme citace z novinového článku, které výstižně charakterizují Františka Vymazala (ponecháváme text v původní podobě).
  „Zvláštní pohřeb! Slavný nitrně a prostý navenek. /.../ Na pokraji hřbitova čeká vůz s mrtvolou na část účastníků jedoucích elektrickou drahou. Lid z jeho domu, Nová ulice 5, si ovšem pospíšil. Skoro samé ženské, starší, mladší a několik dětí. /.../ Jejich je chloubou, přes to, že nikdy s nimi nemluvil. Lid vidí na pohřbě pány, učenecký Vymazalův nimbus stává se mu přijatelnějším, s pokorou uznává obsáhlé jeho vědění a promlouvá pak ústy ženy: Bože, dyť u nás, u nás v domě béval - u nás ... s nama ... a tolik řečí nezná ani náš císař ... 29!“.

  Smuteční promluvu nad hrobem pronesl vládní rada dr. František Kameníček.
  „/.../ Vymazal byl osobností úplně samorostlou, od celého okolí odlišnou, byl typem lidí, kteří nejsou na světě proto, aby blahobytně žili a pěkně se odívali. Byl vtělenou jednoduchostí, ba chudobou, a cenil člověka podle toho, co ví, co umí a co koná. Všech titěrností a malicherností byl dalek, ale měl značnou dávku sebevědomí a zakládal si na tom, že jest živým dokladem svých zásad. /.../ Přál si, aby byl pochován v šachtě; a proto se mu dostává hrobu nejjednoduššího, ale zajisté bude odpočívati v něm spokojeněji, nebude-li mít společníka, vždyť po celý život miloval samotu a vzdaloval se každé společnosti. Sám jsem ho znal po mnohá léta, ale nikdy jsem s ním nepromluvil. Byl téměř plachý.
  Bude také učiněno opatření, aby hrob jeho trvale byl zachován a příslušným způsobem označen, vždyť pracemi svými poučil a vzdělal tisíce vrstevníků svých, tu snad se přece najdou z nich, kteří vyhledají alespoň někdy místo, kde odpočívá tělesná schránka jeho.“


 • prameny, literatura


 • osoby

  František Dvorský
  účastník pohřbu František Kameníček
  smuteční řečník Antonín Krondl
  účastník pohřbu Jan Kunc
  účastník pohřbu Alois Augustin Neumann, OSA
  vedl pohřební obřad
  další osoby (6)...


 • stavby

  Ústřední hřbitov města Brna
  Vídeňská 96/306
  místo konání pohřbu Františka Vymazala


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 18. 01. 2020