Čtvrtě


katastr

Líšeň


mapové souřadnice

popis lokality

Významná lokalita s početnými nálezy kamenné štípané industrie.
Datování: počátek mladého paleolitu (bohunicien); aurignacien; pozdní fáze mladého paleolitu? Ze starších povrchových sběrů jsou uváděny ojedinělé předměty pozdní fáze mladého paleolitu epi-gravettienu (?), magdalénienu (?)
Stanici, odkud pocházely bohatší a typologicky zajímavější nálezy, ukázal Karlu Valochovi Přemysl Ondráček roku 1945. Díky dalším povrchovým prospekcím bylo na lokalitě Čtvrtě postupně upřesněno několik dílčích poloh s nálezy. Od vlastních Čtvrtí Martin Oliva oddělil vedlejší koncentraci Ia, nacházející se zhruba 350 m jihovýchodně od kóty 331 po obou stranách cesty do Podolí, severně od kóty 315 v jakési teatrovité depresi. Industrie zde patří aurignacienu. V roce 1983 byly na Čtvrtích vyhloubeny tři strojové sondy, za účelem zjištění případné stratigrafie. Navrší, tvořené kulmskými slepenci bylo na jižních svazích překryto terciérními tégly, na temeni navíc štěrky. Až na severním svahu nasedala mocná vrstva nedělené spraše. Podle Jiřího Svobody ji nebylo možné paralelizovat s profilem z blízké cihelny. Mladopaleolitická industrie vyorávaná na povrchu naleziště překrývala tuto spraš. Později zde byly nalezeny koňské zuby pokryté sintrem, na jejichž podkladě zde byl proveden i archeologický výzkum. Z něj pochází mimo jiné fosilní ulita plže Pirenella picta s uměle vytvořeným otvorem pro zavěšení. Radiokarbonové datum 31 300 ± 800 BP (Poz-33038) a část kamenných artefaktů lze spojovat s aurignacienem. Archeologický výzkum zde provedl Petr Škrdla. Trať Ib ”Úzké”, pole západně od Čtvrtí při silnici do Slatiny. V Ústavu Anthropos je s tímto označením uložena kolekce 72 nálezů, nasbíraná Bedřichem Vyskočilem.


poznámky

Lokalizace: plošina zhruba 50 metrů jihozápadně kóty 331 na plochém návrší mezi Líšní a Podolím. Zpřesňující označení Líšeň-Čtvrtě I. Vzhledem k rozsáhlosti polohy a změnám v katastrech je možné nalézt u různých autorů různá označení.
Dostupnost: volně přístupné. Nálezy jsou rozptýleny mezi ÚA, ArÚ Brno a amatérskými sběrateli.



prameny, literatura

Los



Aktualizováno: 11. 12. 2023