Písečník p. Krátkeho


součást lokality


místní název

Na pískách


katastr

Holásky


popis lokality

Tato polykulturní lokalita byla objevena při různých činnostech v písečníku. Charakter výzkumu byl záchranný, vždy se jednalo o rozrušenou nálezovou situaci. Avšak navzdory tomuto faktu jsou stopy lidské činnosti z minulosti víc než patrné. Osídlení zde bylo zachyceno už od mladší doby kamenné - neolitu, pak v eneolitu i v časné době bronzové. Až na jeden sídlištní objekt z neolitu šlo o porušené hrobové celky.


městská část

prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"Mladohradištní hroby v Holáskách"ZavAktualizováno: 25. 11. 2010