Prof. Dr. Ing. Peter Skalicky, dr. h. c.

* 25.4.1941 Berlín


fyzik, vysokoškolský pedagog


vzdělání

Technische Universität Wien (studium fyziky)


čestný doktorát

VUT v Brně (18. 6. 2008)


zaměstnání

Technische Universität Wien - zde založil laboratoř pro rentgenovou difrakci a elektronovou mikroskopii a skupinu pro elektronovou a rentgenovou difrakci fyziky pevné fáze,
v roce 1979 jmenován řádným profesorem aplikované fyziky, působil též jako ředitel Laboratoře aplikované fyziky,
1986–1990 děkan fakulty přírodních věd,
od roku 1991 rektor školy

1995–1999 prezident Rakouské konference rektorů, v roce 2000 byl zvolen jejím viceprezidentem pro výzkum a mezinárodní styky


prameny, literatura

blat


Aktualizováno: 17. 07. 2013