Internetová encyklopedie dějin Brna

František Mainuš

  prof. PhDr. František Mainuš, DrSc.


  • * 18.7.1925 Vršovice – † 31.1.1991 Brno


  • vysokoškolský profesor, historik


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Od 1. října 1952 se stal jedním ze tří interních vědeckých aspirantů na katedře historie. V roce 1957 se stal jedním z prvních nositelů hodnosti kandidáta věd na brněnské filozofické fakultě.


  • bydliště

   Raduň č. 92 (do roku 1950),
   Rajhrad, Havlíčkova 339 (1950–1961),
   Brno, Polní 17 (1961–1991)


  • vzdělání

   1931–1935 Obecná škola v Raduni,
   1935–1946 Reálné gymnázium v Opavě,
   1946–1950 FF MU v Brno - obory historie a němčina (současně absolvoval Archivní školu při tehdejší Masarykově univerzitě a studoval zde archivnictví),
   1951 zisk doktorátu filozofie z pomocných věd historických),
   1957 dosažení vědecké hodnosti CSc. na FF UK, Praha,
   25. 1. 1961 habilitace na FF UK prací o moravském a slezském vlnařství a bavlnářství v 17. a 18. století,
   1981 jmenován profesorem novějších obecných dějin, 1982 udělena hodnost doktora historických věd


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   24. 11. 1941 – 15. 9. 1943 pomocný dělník ve firmě Gersberger v Hradci u Opavy,
   27. 10. 1943 – 30. 4. 1945 pomocný dělník ve firmě Hohlbaum v Krnově,
   5. 6. 1950 – 30. 9. 1950 vychovatel učňů v Instalačních závodech n. p. Brno,
   1. 10. 1950 – 30. 9. 1952 archivář a posléze i vedoucí v Archivu pro dějiny průmyslu, obchodu a technické práce v Brně,
   1. 10. 1950 – 30. 9. 1953 FF UJEP v Brně (interní aspirant, posléze odborný asistent a docent),
   1952–1991 FF UJEP v Brně,
   od roku 1973 vykonával akademickou funkci proděkana filozofické fakulty pro studium při zaměstnání a pro výstavbu, v roce 1978 zvolen vedoucím oddělení pomocných věd historických při katedře historie a archivnictví

  • politická orientace

   KSČ

  • odborné a zájmové organizace

   člen redakční rady Matice moravské,
   člen redakční rady Slezského sborníku,
   podílel na práci Slezského studijního ústavu (později Slezského ústavu ČSAV v Opavě),
   tajemník redakční rady Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity a Spisů filozofické fakulty,
   vedoucí stranické skupiny na historických katedrách,
   člen fakultního výboru KSČ,
   lektor krajského a městského výboru KSČ,
   fakultní výbor ROH,
   předseda pobočky Československé historické společnosti v Brně,
   lektor a člen vedení lektorské skupiny dějin KSSS při Městském výboru KSČ v Brně,
   člen smíšených mezinárodních komisí, a to: čs.-německé a čs.-rumunské,
   předseda realizační komise FF MU,
   předseda komise pro státní závěrečné a státní rigorózní zkoušky z oboru archivnictví a členem pro tyto zkoušky z oboru historie,
   určitou dobu vedoucí pracoviště psychologie na FF MU


  • poznámky

   Do širokého povědomí historické obce vešel svojí publikační činnosti se zaměřením na historii textilní výroby.
   Od počátku 60. let se Mainušův badatelský zájem posunul ještě více směrem k současnosti. Je to období jeho úzké spolupráce se Zdeňkem Konečným. Oba autoři se zaměřili na problematiku osvobození Československa a sledovali osvobozovací akce sovětské a rumunské armády. Další rozsáhlý badatelský okruh, který začal Mainuše zajímat, bylo využití cizích pracovních sil ve válečném hospodářství nacistického Německa.
   Výsledky svého bádání přednesl F. Mainuš na konferencích v tehdejším Sovětském svazu, v NDR, PLR a RSR. Roku 1981 bylo ukončeno profesorské řízení a F. Mainuš byl jmenován profesorem novějších obecných dějin.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Oldřiška Mainušová (Peloušková)
   sňatek: 7. 10. 1950


  • děti

   Dušan Mainuš


  • rodiče

   Josef Mainuš
   Anna Mainušová (Brettschneidrová)


  • sourozenci

   Anna Černínová (Mainušová)
   Marie Říčná (Mainušová)
   Růžena Komárková (Mainušová)


  • ulice

   Polní
   bydliště


  • události

   17. 11. 1949
   Slavnostní odhalení pamětní desky obětem války na Filozofické fakultě MU


  • související odkazy

   František Mainuš - krátký životopis


  • autor

   Studentský záznam


Aktualizováno: 27. 12. 2018