prof. PhDr. František Mainuš, DrSc.

* 18.7.1925 Vršovice (okres Opava) – † 31.1.1991 Brno


vysokoškolský profesor, historik


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR


zajímavé okolnosti

Od 1. října 1952 se stal jedním ze tří interních vědeckých aspirantů na katedře historie. V roce 1957 se stal jedním z prvních nositelů hodnosti kandidáta věd na brněnské filozofické fakultě.


bydliště

Raduň č. 92 (do roku 1950),
Rajhrad, Havlíčkova 339 (1950–1961),
Brno, Polní 17 (1961–1991)


vzdělání

1931–1935 Obecná škola v Raduni,
1935–1946 Reálné gymnázium v Opavě,
1946–1950 FF MU v Brno - obory historie a němčina (současně absolvoval Archivní školu při tehdejší Masarykově univerzitě a studoval zde archivnictví),
1951 zisk doktorátu filozofie z pomocných věd historických),
1957 dosažení vědecké hodnosti CSc. na FF UK, Praha,
25. 1. 1961 habilitace na FF UK prací o moravském a slezském vlnařství a bavlnářství v 17. a 18. století,
1981 jmenován profesorem novějších obecných dějin, 1982 udělena hodnost doktora historických věd


dílo

zobrazit


zaměstnání

24. 11. 1941 – 15. 9. 1943 pomocný dělník ve firmě Gersberger v Hradci u Opavy,
27. 10. 1943 – 30. 4. 1945 pomocný dělník ve firmě Hohlbaum v Krnově,
5. 6. 1950 – 30. 9. 1950 vychovatel učňů v Instalačních závodech n. p. Brno,
1. 10. 1950 – 30. 9. 1952 archivář a posléze i vedoucí v Archivu pro dějiny průmyslu, obchodu a technické práce v Brně,
1. 10. 1950 – 30. 9. 1953 FF UJEP v Brně (interní aspirant, posléze odborný asistent a docent),
1952–1991 FF UJEP v Brně,
od roku 1973 vykonával akademickou funkci proděkana filozofické fakulty pro studium při zaměstnání a pro výstavbu, v roce 1978 zvolen vedoucím oddělení pomocných věd historických při katedře historie a archivnictví


politická orientace

KSČ


odborné a zájmové organizace

člen redakční rady Matice moravské,
člen redakční rady Slezského sborníku,
podílel na práci Slezského studijního ústavu (později Slezského ústavu ČSAV v Opavě),
tajemník redakční rady Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity a Spisů filozofické fakulty,
vedoucí stranické skupiny na historických katedrách,
člen fakultního výboru KSČ,
lektor krajského a městského výboru KSČ,
fakultní výbor ROH,
předseda pobočky Československé historické společnosti v Brně,
lektor a člen vedení lektorské skupiny dějin KSSS při Městském výboru KSČ v Brně,
člen smíšených mezinárodních komisí, a to: čs.-německé a čs.-rumunské,
předseda realizační komise FF MU,
předseda komise pro státní závěrečné a státní rigorózní zkoušky z oboru archivnictví a členem pro tyto zkoušky z oboru historie,
určitou dobu vedoucí pracoviště psychologie na FF MU


poznámky

Do širokého povědomí historické obce vešel svojí publikační činnosti se zaměřením na historii textilní výroby.
Od počátku 60. let se Mainušův badatelský zájem posunul ještě více směrem k současnosti. Je to období jeho úzké spolupráce se Zdeňkem Konečným. Oba autoři se zaměřili na problematiku osvobození Československa a sledovali osvobozovací akce sovětské a rumunské armády. Další rozsáhlý badatelský okruh, který začal Mainuše zajímat, bylo využití cizích pracovních sil ve válečném hospodářství nacistického Německa.
Výsledky svého bádání přednesl F. Mainuš na konferencích v tehdejším Sovětském svazu, v NDR, PLR a RSR. Roku 1981 bylo ukončeno profesorské řízení a F. Mainuš byl jmenován profesorem novějších obecných dějin.
partneři

děti

Dušan Mainuš
ulice

Polní
bydliště


události

17. 11. 1949
Slavnostní odhalení pamětní desky obětem války na Filozofické fakultě MUStudentský záznam


Aktualizováno: 03. 05. 2022