Internetová encyklopedie dějin Brna

František Kühn

  Prof. RNDr. František Kühn, CSc.


  • * 30.4.1931 Schulstein, Svobodný stát Prusko () – † 19.2.1995 Brno


  • botanik, geobotanik, vysokoškolský profesor


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Narodil se ve Východním Prusku, kde jeho otec působil jako zemědělský inženýr. Ještě v roce 1931 se však rodiče vrátili zpět do Československa.


  • bydliště

   Moravská Třebová,
   Brno-Husovice, Musilova č. 26,
   Šlapanice u Brna (1958–1964),
   Brno, náměstí Slovanského národního povstání č. 29 (1965–1995)


  • vzdělání

   1937–1941 obecná škola v Moravské Třebové,
   1941–1949 reálné gymnázium v Moravské Třebové,
   1949–1953 PřF MU - obor botanika,
   1953 dosažen titul RNDr. (disertační práce: Ekologie polních plevelů),
   1964 udělena vědecká hodnost CSc. (kandidátská práce: Závislost výskytu polních plevelů na půdním typu),
   1967 udělen titul docent (habilitační práce: Zastoupení polních plevelů v jednotlivých plodinách),
   1990 udělen titul profesor pro obor zemědělská botanika

  • jiné pocty

   Čestné uznání děkana PřF MU za třetí nejlepší práci v STM na přírodovědecké fakultě v roce 1951–1952,
   Diplom Vesmíru, Časopisu Československých přírodovědců za vynikající prospěch a zájem o přírodní vědy na střední škole (1947)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1949–1953 pomocná vědecká síla na Ústavu pro systematickou botaniku PřF MU a pokusy z experimentální botaniky na Katedře botaniky VŠZ v Brně (dnes Mendelova univerzita v Brně)

   AF VŠZ v Brně:
   - 1. 8. 1953 – 30. 11. 1956 asistent na Botanickém ústavu
   - 1. 12. 1956 – 31. 12. 1967 odborný asistent
   - 1. 1. 1968 – 31. 3. 1990 docent zemědělské botaniky
   - 1. 4. 1990–1995 profesor zemědělské botaniky

  • politická orientace

   1948 ČSSD,
   1949–1950 KSČ (v roce 1951 vyloučen)

  • odborné a zájmové organizace

   Československá biologická společnost při ČSAV v Brně,
   Československá botanická společnost,
   Československá společnost pro dějiny věd a techniky při ČSAV,
   Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí,
   Československá společnost pro vědy zemědělské, lesnické, veterinární a potravinářské při ČSAV,
   Český svaz ochránců přírody,
   Český svaz vědeckých pracovníků,
   Fakultní výbor ROH AF VŠZ v Brně,
   Genetická společnost Gregora Mendela,
   Mezinárodní společnost pro fytocenologii,
   Mezinárodní pracovní skupina pro paleoethnobotaniku,
   Přírodovědecký klub při Moravském muzeu v Brně (dnes Klub přírodovědecký v Brně),
   Svaz ovocnářů a zahrádkářů,
   Rada botanické zahrady a arboreta VŠZ v Brně,
   Rada genetických zdrojů kulturních rostlin při VÚRV,
   SČSP,
   Vědecká rada AF VŠZ v Brně


  • poznámky

   Ve své vědecko-výzkumné činnosti se zabýval především rozmanitostí a evolucí kulturních rostlin. Ústředním tématem jeho bádání však bylo studium ekologie polních plevelů a vlivu podmínek prostředí na složení plevelové vegetace. Vypracoval metodu indikace půdního typu, půdní vlhkosti a kvality půdy podle druhů plevelů.
   Zásadní je i jeho působení na VŠZ a mezinárodním poli (účastnil se mnoha celonárodních i mezinárodních sympozií a konferencí, např. X Mezinárodního botanického kongresu v Edinburghu v roce 1964). Spolupracoval se Státní památkovou péčí a ochranou přírody, s Ústavem pro genetiku a kulturní rostliny v Gaterslebenu v Německu, s Vysokou školou pedagogickou v Halle, se švýcarskou organizací Pro specie rara a řadou dalších kulturních organizací zaměřených na botaniku či problematiku ochrany přírody.
   Dále vedl např. botanické exkurze Přírodovědeckého klubu v Brně, zúčastnil se tří sběrných expedic do československé části Karpat a neúnavně pečoval o botanickou zahradu a knihovnu VŠZ.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Anna Kühnová (Spružinová)
   sňatek: 18. 12. 1958


  • děti

   Martin Kühn
   Hana Kühnová
   Eva Kühnová


  • rodiče

   Oskar Kühn


  • ulice

   náměstí Slovenského národního povstání (náměstí SNP)
   bydliště v letech 1965–1995 Musilova
   bydliště


  • autor

   Studentský záznam


Aktualizováno: 15. 02. 2020