Prof. RNDr. František Kühn, CSc.

* 30.4.1931 Schulstein, Svobodný stát Prusko () – † 19.2.1995 Brno


botanik, geobotanik, vysokoškolský profesor


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR


zajímavé okolnosti

Narodil se ve Východním Prusku, kde jeho otec působil jako zemědělský inženýr. Ještě v roce 1931 se však rodiče vrátili zpět do Československa.


bydliště

Moravská Třebová,
Brno-Husovice, Musilova č. 26,
Šlapanice u Brna (1958–1964),
Brno, náměstí Slovanského národního povstání č. 29 (1965–1995)


vzdělání

1937–1941 obecná škola v Moravské Třebové,
1941–1949 reálné gymnázium v Moravské Třebové,
1949–1953 PřF MU - obor botanika,
1953 dosažen titul RNDr. (disertační práce: Ekologie polních plevelů),
1964 udělena vědecká hodnost CSc. (kandidátská práce: Závislost výskytu polních plevelů na půdním typu),
1967 udělen titul docent (habilitační práce: Zastoupení polních plevelů v jednotlivých plodinách),
1990 udělen titul profesor pro obor zemědělská botanika


jiné pocty

Čestné uznání děkana PřF MU za třetí nejlepší práci v STM na přírodovědecké fakultě v roce 1951–1952,
Diplom Vesmíru, Časopisu Československých přírodovědců za vynikající prospěch a zájem o přírodní vědy na střední škole (1947)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1949–1953 pomocná vědecká síla na Ústavu pro systematickou botaniku PřF MU a pokusy z experimentální botaniky na Katedře botaniky VŠZ v Brně (dnes Mendelova univerzita v Brně)

AF VŠZ v Brně:
- 1. 8. 1953 – 30. 11. 1956 asistent na Botanickém ústavu
- 1. 12. 1956 – 31. 12. 1967 odborný asistent
- 1. 1. 1968 – 31. 3. 1990 docent zemědělské botaniky
- 1. 4. 1990–1995 profesor zemědělské botaniky


politická orientace

1948 ČSSD,
1949–1950 KSČ (v roce 1951 vyloučen)


odborné a zájmové organizace

Československá biologická společnost při ČSAV v Brně,
Československá botanická společnost,
Československá společnost pro dějiny věd a techniky při ČSAV,
Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí,
Československá společnost pro vědy zemědělské, lesnické, veterinární a potravinářské při ČSAV,
Český svaz ochránců přírody,
Český svaz vědeckých pracovníků,
Fakultní výbor ROH AF VŠZ v Brně,
Genetická společnost Gregora Mendela,
Mezinárodní společnost pro fytocenologii,
Mezinárodní pracovní skupina pro paleoethnobotaniku,
Přírodovědecký klub při Moravském muzeu v Brně (dnes Klub přírodovědecký v Brně),
Svaz ovocnářů a zahrádkářů,
Rada botanické zahrady a arboreta VŠZ v Brně,
Rada genetických zdrojů kulturních rostlin při VÚRV,
SČSP,
Vědecká rada AF VŠZ v Brně


poznámky

Ve své vědecko-výzkumné činnosti se zabýval především rozmanitostí a evolucí kulturních rostlin. Ústředním tématem jeho bádání však bylo studium ekologie polních plevelů a vlivu podmínek prostředí na složení plevelové vegetace. Vypracoval metodu indikace půdního typu, půdní vlhkosti a kvality půdy podle druhů plevelů.
Zásadní je i jeho působení na VŠZ a mezinárodním poli (účastnil se mnoha celonárodních i mezinárodních sympozií a konferencí, např. X Mezinárodního botanického kongresu v Edinburghu v roce 1964). Spolupracoval se Státní památkovou péčí a ochranou přírody, s Ústavem pro genetiku a kulturní rostliny v Gaterslebenu v Německu, s Vysokou školou pedagogickou v Halle, se švýcarskou organizací Pro specie rara a řadou dalších kulturních organizací zaměřených na botaniku či problematiku ochrany přírody.
Dále vedl např. botanické exkurze Přírodovědeckého klubu v Brně, zúčastnil se tří sběrných expedic do československé části Karpat a neúnavně pečoval o botanickou zahradu a knihovnu VŠZ.partneři

Anna Kühnová (Spružinová)
sňatek: 18. 12. 1958rodiče

ulice

Studentský záznam


Aktualizováno: 15. 02. 2020