P. Bernard František Palka, OPraem.

* 19.1.1927 Sazovice u Zlína – † 31.12.2015 Kroměříž


premonstrát, římskokatolický kněz, převor


vzdělání

Vyšší zemědělská škola v Olomouci (1948 maturita),
15. 9. 1948 vstoupil do řádu premonstrátů v Nové Říši,
po noviciátu v roce 1949 začal studovat teologii v Praze (jeho studium bylo násilně přerušeno 14. dubna 1950, kdy státní bezpečnost zlikvidovala řeholní život v klášterech a řeholních domech),
studium teologie ukončil pod vedením tajně vysvěceného biskupa Felixe Davídka, který ho 4. 8. 1968 vysvětil na kněze


zaměstnání

spolu se členy strahovského kláštera byl odvezen do internačního tábora v Broumově a na podzim roku 1950 nastoupil 40timěsíční vojenskou službu u PTP

od roku 1954 pracoval v civilním zaměstnání, nejdéle (20 let) jako technolog-projektant zemědělských staveb v bývalém okrese Gottwaldov

během této doby zůstal věrný svému řeholnímu povolání s živým vědomím příslušnosti k řádu, po obnovení náboženské svobody, ve věku, kdy jeho vrstevníci odcházejí na zasloužený odpočinek, nastoupil do pastorační služby – od 1. 8. 1990 byl ustanoven kaplanem v Brně-Židenicích, od 1. 9. 1991 do 14. 11. 1996 zde působil jako farář

ještě za života těžce nemocného opata Augustina Antonína Machalky byl spolubratry zvolen dne 10. března 1993 na dobu 6 let do funkce „prior de regimine“ (převor s právy opata) novoříšské kanonie premonstrátů, po zvolení nového novoříšského opata Mariana Kosíka zůstal otec Bernard nadále převorem kláštera v Nové Říši, kde byl kromě toho již od 15.11.1996 ustanoven farářem a dále působil jako administrátor v Dlouhé Brtnici a v Krasonicích, funkci převora vykonával do roku 2004

poslední roky žil u sester sv. Vincence v Kroměříži, kde také zemřel


hrob

hrobka premonstrátského řádu na hřbitově v Nové Říši


poznámky

I když veřejně začal působit v duchovní správě až v roce 1990, měl velké zkušenosti z profánního zaměstnání, které využil při opravách kláštera. Podařilo se mu za šest roků velice mnoho.
Svou klidnou a laskavou povahou dokázal stmelit komunitu a předat jí své praktické životní i duchovní zkušenosti. Jeho snahou bylo také dovést kanonii k volbě nového opata a uvést v co nejširší známost pět umučených řeholních bratrů v Osvětimi.stavby

Kostel sv. Cyrila a Metoděje
Gajdošova 99/2684
místo jeho působení v duchovní správě v první polovině devadesátých let 20. století


Ma


Aktualizováno: 24. 05. 2016