Internetová encyklopedie dějin Brna

Bohumil Němec

  prof. PhDr. Bohumil Němec, DrSc.


  • * 12.3.1873 Prasek (okres Hradec Králové) – † 7.4.1966 Havlíčkův Brod


  • jeden z nevýznamnějších československých botaniků (experimentální morfologie, cytologie a fyziologie rostlin), vysokoškolský pedagog, přední organizátor vědeckého života v Československu v meziválečném období; politik


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   po abdikaci T. G. Masaryka v roce 1935 kandidoval na prezidenta republiky, před vlastní volbou se však kandidatury vzdal


  • vzdělání

   1883–1891 gymnázium v Novém Bydžově,
   1892–1896 Filozofická fakulta České univerzity v Praze - přírodní vědy (1896 titul PhDr., 1899 docent pro anatomii a fyziologii rostlin, 1903 mimořádný a 1907 řádný profesor)

  • čestný doktorát

   Univerzita v Padově (1922),
   Masarykova univerzita (1938),
   Univerzita Karlova (1939)

  • jiné pocty

   dne 23. 11. 1953 jmenován akademikem ČSAV


  • dílo

   Rozsáhlé dílo čítá více než 250 prací knižních a časopiseckých a množství článků popularizačních. Zabýval se zejména experimentální cytologií - proslul objevem statolitových orgánů u rostlin, fyziologií rostlin, experimentální morfologií, mikrobiologií aj.
   Redigoval časopisy Živa a Vesmír (ten i založil). Byl vedoucím redaktorem Ottova slovníku naučného nové doby. Vydával Studies from the Plant Psysiological Laboratory of Charles Univerzity. Inicioval vydávání mezinárodního časopisu Biologia plantarum.
   Věnoval se rovněž dějinám věd, především dějinám botaniky, v posledních letech zhodnocení díla J. E. Purkyně.
   Bibliografii Němcových prací sestavili K. Hrubý a M. Sosna (Biologia plantarum 5, 1963, s. 5–14).


  • zaměstnání

   1895–1901 Botanický ústav Univerzity Karlovy)),
   1901–1939 Ústav pro anatomii a fyziologii rostlin Univerzity Karlovy,
   1919–1920 děkan FF UK,
   1921–1922 rektor Univerzity Karlovy,
   1946–1949 Univerzita Komenského v Bratislavě,
   1957–1959 Encyklopedická kancelář ČSAV

  • politická orientace

   národně demokratická strana do roku 1935

  • odborné a zájmové organizace

   Královská česká společnost nauk (v letech 1932–1945 její místopředseda),
   Česká akademie věd a umění,
   Československá národní rada badatelská (v letech 1931–1946 předseda),
   Německá botanická společnost v Berlíně,
   Jihoslovanská akademie věd a umění v Záhřebu,
   Polská akademie věd a umění v Krakově,
   Královská zemědělská společnost ve Stockholmu,
   Společnost K. Linného v Londýně,
   Americká botanická společnost,
   Americká fyziologická společnost,
   Polská společnost botanická ve Varšavě,
   Sbor ochrany přírody (čestný předseda)


  • poznámky

   U příležitosti 12. konference experimentální biologie rostlin, kterou ve dnech 14.–17. 9. 2010 uspořádala Česká společnost experimentální biologie rostlin, byla B. Němcovi na budově Přírodovědecké fakulty UK v Praze na Viničné ulici 5 odhalena pamětní deska a busta od Jindřicha Zeithammla.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   František Vejdovský
   učitel


  • partneři

   Božena Němcová (Ulrichová)
   sňatek: 17. 9. 1898


  • události

   4. 8. 1965
   Slavnostní otevření Mendelova památníku na Starém Brně
   jeden z nejvýznamnějších českých botaniků
   22. 9. 1922
   Oslavy 100. výročí narození J. G. Mendela v Brně
   na oslavách pronesl projev


  • autor

   Kal


Aktualizováno: 02. 12. 2017