P. Augustin Emil Dorničák, OSA

* 7.9.1929 Tichov u Valašských Klobouk – † 8.8.2008 Brno


augustinián, římskokatolický kněz, pedagog


vzdělání

Akademické gymnázium v Praze na Příkopech (při studiu pobýval v konviktu
augustiniánského kláštera svatého Tomáše v Praze, během války byl
konvikt zrušen, a E. Dorničák byl přeložen do kláštera v Domažlicích, kde pak pokračoval ve studiu na Baarově reálném gymnáziu, maturoval v červnu 1951,
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci,
roku 1968 podal přihlášku ke studiu na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích, byl přijat, avšak nastoupil na obnovenou teologickou fakultu v Olomouci, později přešel na přání svých nadřízených zpět do Litoměřic, kde teologická studia zdárně absolvoval,
obláčku, tj, přijetí řeholního hábitu a jména Augustin, měl v kostele sv. Tomáše v Praze, tímto obřadem se stal novicem a započal tak intenzivní přípravu před složením slibů, po jejich složení byl 24. června 1972 v Litoměřicích vysvěcen kardinálem Štěpánem Trochtou na kněze


zaměstnání

po absolvování Palackého univerzity působil jako pedagog na několika moravských školách, z politických důvodů byl později ze dne na den propuštěn ze školských služeb, vzhledem k jeho víře a náboženskému přesvědčení nebylo pro tehdejší ateistický
režim přijatelné, aby dále působil jako učitel,
odešel pracovat jako dělník do Přerovských strojíren,
na žádost jedné ze základních škol, kde E. Dorničák dříve působil, se mohl po pěti letech vrátit zpět do školství,
po kněžském svěcení ustanoven od 1. srpna 1972 administrátorem farnosti v okrese Děčín a později v okrese Mladá Boleslav,
v roce 1990, po navrácení klášterů řeholním řádům, se dostal do Domažlic a byl jmenován převorem,
na požádání ředitele domažlického gymnázia se vrátil v roce 1992 mezi studenty na své mateřské gymnázium – tentokrát v roli učitele latiny, kde působil až do roku 1996,
v listopadu 1998 na vlastní žádost odešel do augustiniánského opatství na Starém Brně, zde působil až do své smrti


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 16, hrob č. 1–5 (hrobka řádu augustiniánů)


prameny, literatura

stavby

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
Mendlovo náměstí 1/157
místo jeho působení v duchovní správě v letech 1998 až 2008
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Ma


Aktualizováno: 22. 04. 2023