doc. MVDr. Vladimír Pleva, CSc.

* 21.4.1926 Kovalovice, okr. Brno – † 9.3.2014 Brno


přední odborník v oboru histologie a mikrobiologie masa, elektronové mikroskopie a cytopatologie virových infekcí; zakladatel Sbírky zoopatogenních mikroorganismů, jejímž byl vedoucím včetně programů WHO (srovnávací virologie a virologie potravin)


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR


zajímavé okolnosti

pracoval v histologii a mikrobiologii masa, elektronové mikroskopii a cytopatologii virových infekcí, založil Sbírku zoopatogenních mikroorganismů


cena města

1958 - za vědecká díla (spolu s Dr. R. Böhmem za knihu Mikroskopie masa a surovin živočišného původu)


vzdělání

IV Reálné gymnázium v Brně (1945),
Vysoká škola veterinární v Brně (ukončeno v roce 1950)


vyznamenání a pocty

Pešinova medaile,
Kloboukova medaile za práci ve výzkumu,
Medaile pro zasloužilé pracovníky MZVŽ za celožovotní činnost,
Medaile VŠV za obětavou práci ve prospěch školy,
Zlatý diplom VFU Brno za 50 let veterinární činnosti od promoce,
Tyršova medaile,
Medaile České obce sokolské ze obětavou práci v Sokole


dílo

Za studia jako asistent zpracoval s demonstrátorem R. Böhmem jako učební text embyologii a placentaci z Vrtišových přednášek.
Publikoval práce z oboru hygieny a technologie masa, z oboru bakteriologie a virologie a popsal embryonální vývoj pstruha duhového.
Spolu s prof. MVDr. R. Böhmem: Mikroskopie masa a surovin živočišného původu. 1956. Druhé vydání 1962, ruský překlad v Moskvě 1964.
Zabýval se mikrofotografií a zpracoval Atlas cytologie a cytopatologie tkáňových kultur po infekci viry (Brno 1969) a tuto práci předložil jako habilitační.
Pro WHO sestavil katalog zdrojů kmenů virů a k nim antisér ve světových laboratořích. Podílel se na brožurách z historie veterinární medicíny.


zaměstnání

již za studií demonstrátor a od roku 1947 asistent histologie - embryologie, ústav VŠV v Brně u profesorů MVDr. Vrtiše a MVDr. Koldy,
v roce 1950 byl jako nestraník nucen odejít a nastoupil u doc. Hökla do Výzkumného ústavu pro maso a ryby v Brně, ke byl pověřen vedením úseku mikrobiologie a histologie,
v roce 1956 nastoupil asistent biologického ústavu tehdejší Veterinární fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně (do biologických cvičení zavedl výuku cytologie),
začátkem roku 1956 byl mezi 16 nestraníky, kteří byli nuceni odejít ze školy,
následně (až do důchodu) pracoval jako vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně, kde založil laboratoře prozařovací rastrovací elektronové mikroskopie a Sbírku zoopatogenních mikroorganismů a byl jejím vedoucím,
v roce 19902 byl rehabilitován, úspěšně dokončil habilitační řízení a byl jmenován docentem,
jako důchodce byl zaměstnán krátce v ústřední knihovně, na porodnické klinice a pak v ústavu jazyků a dějin veterinární medicíny Vysoké školy veterinární v Brně (v kabinetu se věnoval fotodokumentaci, spolupracoval na vydávání brožur o historii veterinární medicíny a zpracovával životopisy absolventů pro zlaté diplomy)


odborné a zájmové organizace

dočasný poradce světové zdravotnické organizace WHO v Ženevě - srovnávací virologie a vedoucí Spolupracujícího centra WHO pro veterinární výzkum a výuku,
člen Sekce dějin Společnosti veterinárních lékařů a nyní Klubu dějin medicíny a farmacie VFU Brno,
v mládí zakládající člen folkloristického souboru, který vznikl na základě Sokola po jeho zrušení v roce 1940 a překonal i dobu totality,
od roku 1989 se podílel na obnově Sokola,
byl členem výboru ČOS,
jednatel jednoty Sokola Brno IV,
člen výboru a matrikář Sokolské župy Jindry Vaníčka v Brně


hrob

Podolí u Brna


poznámky

Podklady pro toto heslo připravil pan MVDr. Ladislav Dedek, CSc., děkujeme.

Zdroj:
- Kdo je kdo 91/92 v České republice. Praha 1992.
- Kod je kod 98/99. Praha 1999.
- Brněnská škola československé veterinární morfologie. Červený, Č. a kol. Historia medicinae veterinariae. 2005.
- R. Böhm. Vladimír Pleva osmdesátníkem. Veterinářství 2006.partneři

Marta Plevová (Bajgarová)


Jis


Aktualizováno: 28. 09. 2020