Povýšení starobrněnského chrámu na Baziliku minor

6. 10. 1987katastr

Staré Brno


nej...

Brno
doposud jedinečná pocta celému brněnskému biskupství


charakteristika

Opis apoštolského breve v českém překladu:
Papež Jan Pavel II.
Na věčnou paměť.
Jak písemná svědectví, tak skutky naší apoštolské služby, tak také celý náš život dosvědčují, že lneme s velikou láskou k panenské Matce Kristově. Vždyť je nejen Rodičkou svrchovaného Boha, který všechno naplňuje, nýbrž je i naší matkou a ochranou. Když ona nás chrání, překonáme bouřlivé vlny pozemského života. Když ona nás dobrotivě provází, doplujeme do přístavu věčného pokoje. Příklady jejích ctností ostatně tak přitahují, že ji rádi a s ochotou následujeme.
Když proto mezi mnoha kostely a kaplemi zasvěcenými v Československu této vznešené Kristově Matce už byl význačný a daleko proslavený chválami Panny Marie Nanebevzaté farní kostel na Starém Brně v brněnské diecézi, rádi jsme se rozhodli, aby byl povýšen k důstojnosti Baziliky menší jednak pro vynikající díla posvátného umění, jednak pro trvalou božskou úctu, s níž četní křesťané uctívají obraz blahoslavené černé Matky Boží, které také říkají Panna Maria Svatotomská. Místo samé i obraz jsou kromě toho oblíbené pro zázraky, které se tam podle zpráv dály po staletí, dále pro zvláštní přízeň Svatého Stolce a pro slavnou úctu odedávna prokazovanou nebeské Matce.
Považujeme proto za prospěšné, aby se k tomu nakonec - jako nějaká koruna a dovršení lesku - připojilo udělení tohoto čestného titulu. Schvalujeme, co na základě pravomoci námi udělené v této záležitosti stanovila Posvátná kongregace pro bohoslužbu, svou apoštolskou mocí započítáváme kostel Panny Marie Nanebevzaté, o němž jsme hovořili, do počtu bazilik menších a udělujeme mu práva, která takovým kostelům přísluší, při zachování směrnic daných dekretem "O titulu Baziliky menší" ze dne 6. června roku 1968.
Ostatně to, co jsme nyní vykonali, ať přináší štěstí a požehnání i v budoucích letech celému církevnímu společenství v Brně, na něž se sama Maria, takto poctěná, z nebe dívá s láskou!
Dáno v Římě, u svatého Petra, pod prstenem Pastýře, dne 6. října roku 1987, v devátém roku naší apoštolské služby.
Papež Jan Pavel II. (pečeť Rybáře)
Augustin kard. Casaroli, veřejné záležitosti církve (podpis).


poznámka

Bazilika minor je čestný titul kostela, který je pod přímou patronací papeže. Papež uděluje tento titul pouze významnějším kostelům. Zpravidla se jedná o věhlasná poutní místa, národní svatyně, historické kostely nebo kostely klášterní, které plnily úkol šíření víry, vzdělanosti a kulturnosti národa.
Tento čestný titul s sebou nese privilegia, ale i povinnosti. Bazilika minor má být centrem náboženského a pastoračního dění a musí dbát o vzdělávání a o šíření znalosti dokumentů papeže. Některé mše by měly být slouženy latinsky. Mezi privilegia patří udílení odpustků.
Kostel se tak stává poutním místem nadaným zvláštními milostmi. Ve znaku baziliky je možno užít papežského symbolu, tj. „zkřížených klíčů“.

V roce 2009 titul Bazilika minor získal druhý chrám v brněnské diecézi – bývalý konventní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše ve Žďáru nad Sázavou.


prameny, literatura

Ostatní literatura

"Vlastní výzkum autorky hesla"


události

17. 9. 1997
Vernisáž výstavy Paramenta starobrněnského opatství 8. 5. 1988
Slavnost na Starém Brně 15. 5. 1323
Založení kláštera cisterciaček na Starém Brně


osoby

Tomáš Josef Martinec
opat, v době jeho působení došlo k povýšení chrámu na „Basilicu minor“


stavby

Starobrněnský klášter
Mendlovo náměstí 1/157


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 28. 06. 2018