Slavnost na Starém Brně

8. 5. 1988místo

bazilika Nanebevzetí Panny Marie


charakteristika

Chrám Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, založený v roce 1323 Eliškou Rejčkou, je jedinečnou architektonickou památkou v Evropě. Nad titulním obrazem v čele hlavního oltáře je umístěn milostný obraz Panny Marie, zvaný Perla Moravy, Panna Maria Svatotomská. Je věřícími hojně uctíván, přicházejí k němu jednotliví poutníci a konají se tu hromadné poutě.

Významný teolog Joseph Ratzinger (pozdější papež Benedikt XVI.) napsal: „Jedině vpravdě působivou apologii křesťanství lze shrnout do dvou argumentů, totiž o světcích, které církev vytvořila, a umění, které vyrostlo v jejím středu. Svědectví o Pánu lépe vydávají nádhera svatosti a umění, které vzniklo ve společenství věřících, než učená vysvětlení, jimiž se snaží apologetici ospravedlňovat temné stránky, bohužel tak časté v lidských dějinách církve. Má-li církev nadále přetvářet a polidšťovat svět, jak se může vzdát ve svých liturgiích oné krásy, která je tak těsně spjata s láskou a nádherou Zmrtvýchvstání. Ne, křesťané se nesmějí tak snadno uspokojit. Musí proměnit svou církev v místo, jež je domovem krásy a tím i pravdy. Bez toho se náš svět mění v první kruh pekla.“
Toto všechno se uskutečňuje v chrámu P. Marie Nanebevzaté v Brně. K tomu přihlédl papež Jan Pavel II. On, který svým životem dosvědčoval, že lne k Matce Boží, povýšil tento chrám Páně dýšící svatostí a uměním v říjnu roku 1987 na Baziliku Minor.
Čekalo se jen na vhodnou příležitost, jak s tímto šlechetným počinem papeže seznámit širší veřejnost, totiž s Brevem, které papež vydal pod pečetí Rybáře 6. října 1987.
Příležitost se naskytla na šestou neděli velikonoční, na kterou také připadal svátek Panny Marie, Prostřednice všech milostí (8. květen). Starobrněnský chrám, který je schopen pojmout tisíc lidí, byl naplněn do posledního místa. Skýtal podivuhodný projev vroucího náboženského cítění. V 16 hodin o májové mariánské pobožnosti chrám přímo hřměl nadšenými zpěvy mariánských písní. V 18 hodin při slavné mši svaté byl místním farářem Tomášem Josefem Martincem přivítán administrátor brněnského biskupství prelát Ludvík Horký, doprovázen katedrálními kanovníky, mikulovským proboštem s kolegiátní kapitulou a četným duchovenstvem. Prelát L. Horký přečetl papežské Breve a sloužil pak mši sv. na poděkování za Svatého Otce, za milost, které se starobrněnskému chrámu dostalo, za blaho starobrněnské farnosti, diecéze brněnské a celé církve svaté.
Prelát Horký stručně shrnul dějiny chrámu a připomněl osobnosti, které při něm působily – slavný genetik Gregor Mendel a hudební skladatel Pavel Křížkovský, Leoš Janáček, zpočátku jako choralista, později jako ředitel kůru. Po přečtení papežského Breve předal prelát Horký faráři Martincovi kanovnickou mozzetu, udělenou mu papežem jako kustodu baziliky.


prameny, literatura

události

6. 10. 1987
Povýšení starobrněnského chrámu na Baziliku minor 10. 5. 1736
Korunovace milostného obrazu Panny Marie


osoby

Ludvík Horký
prelát, administrátor brněnského biskupství, účastník slavnosti Leoš Janáček
ředitel kůru Pavel Křížkovský
hudební skladatel Tomáš Josef Martinec
opat starobrněnského kláštera augustiniánů Gregor Mendel
genetik a opat starobrněnského kláštera augustiniánů
další osoby (1)...


stavby

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
Mendlovo náměstí 1/157


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 19. 02. 2019