Posvěcení kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové ulici

18. 1. 1914


ulice

číslo orientační

21


katastr

Trnitácharakteristika

Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie vysvětil brněnský biskup dr. Pavel Huyn. Kostel stojí nedaleko místa, kde býval špitál s kostelíkem sv. Štěpána, prvomučedníka (založen v roce 1380 moravským markrabětem Joštem pro malomocné, zrušen v roce 1782; kostelík zbořen roku 1908).
Plány kostela navrhl brněnský městský architekt Franz Holik, stavbu řídil stavitel Josef Müller.


zajímavosti

Kostel stojí na železobetonové desce, nesené železobetonovými piloty, protože v těchto místech byly původně bažiny.


poznámka

Svěcení chrámu bylo navzdory mrazivému počasí (-6 stupňů C) velkou a bohatě navštívenou slavností, jíž se zúčastnili četní kněží (mezi nimi členové kolegiátní kapituly na Petrově), téměř všichni bohoslovci z brněnského alumnátu, dále vojsko, zástupci státních, zemských i městských institucí, jakož i reprezentant panujícího rodu, arcivévoda Bedřich Rakousko-Těšínský, donátor hlavního oltáře, se svým adjunktem hrabětem Herbersteinem.
Za zásluhy o stavbu kostela byli architekt Franz Holik, který podle farní kroniky „zhotovil skoro bezplatně plány kostela a farní budovy“, a inženýr Emanuel Straka po mši svaté vyznamenáni záslužným zlatým křížem s korunou.
Hlavním strůjcem úspěchu velkorysé chrámové stavby, realizované v chudé tovární oblasti Brna, byl bezpochyby biskup Pavel Huyn. Na stavbu, výzdobu a vybavení kostela přispívaly farnosti z celé diecéze, jakož i další členové a podporovatelé jím založeného spolku, mezi nimi též známý mecenáš umění kníže Jan II. z Lichtenštejna.
události

17. 1. 2014
Oslava 100. výročí posvěcení kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové ulici


osoby

Franz Holik ml.
architekt, autor projektu kostela a farní budovy Pavel Huyn
brněnský biskup Josef Müller
stavitelměstská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 15. 01. 2020