Založení svatopetrské kapituly

7. 3. 1296


místo

Brno


charakteristika

Zakládací listina brněnské kapituly:
Dětřich, z Boží milosti biskup olomoucký, všem, kdo spatří tuto listinu, na věky. I když náležité a starodávné postavení kostela podle právního řádu nemá být bez rozumného důvodu nebo příčiny měněno, protože však podle proroka sluší domu Božímu krása a služba Božího jména má být rozmnožována a nikoli zmenšována, aby se síň Boží stkvěla ozdobou a vzrůstala ve slávě a cti, proto my, řečený biskup rozvažuje a pozorněji přihlížeje k tomu, že kostel sv. Petra v Brně na Hoře v naší diecézi, který do této doby užíval prostého práva farního kostela, i když byl nazýván všemi podle zvyku země proboštstvím, natolik oplývá statky a příjmy, že po zásluze může být rozmnožen počet jeho služebníků a že má být ozdoben výsadou hodnosti a kolegia, aby netoliko jménem, ale skutečně byl kostelem kolegiátním a konventním a mohl se tak nazývat, s radou našich bratří, děkana Budislava, probošta Cyra, arcijáhna Bedřicha a naší kapituly olomoucké, poté, co jsme se s nimi pojednali, když jsme věc pilně rozvážili, a když k tomu přistoupil jejich souhlas, ustanovili jsme ve jménu Páně, ke cti a slávě jeho svatého jména a knížete apoštolů, a nařizujeme věčným právem, aby byl napříště tento kostel sv. Petra bez jakékoli újmy práva jeho patrona a bez porušení práv všech, jimž by z této změny mohla jakkoli vyvstat škoda, konventním a kolegiátním, aby vždy požíval práva a cti kolegia, a dále že jeho rektor, mistr Petr, protonotář království českého a kanovník našeho olomouckého kostela, a jeho nástupce, kdožkoli by jím byl, má být proboštem téhož kostela sv. Petra a má tak být navěky nazýván.
Ti dva, kteří jsou nyní v tomže kostele stálými vikáři, jež mají péči duší lidu neboli farnosti, totiž kněží Hartlin a Dětřich, ať jsou a ať se nazývají kanovníky tohoto kostela a péče ať jim zůstane, a ať je navždy s těmito dvěma prebendami spojena. Pro kteroužto péči jsou tito dva kurátní kanovníci podle běžného zvyku zavázáni k tomu, aby ji bez jakékoli výmluvy nepřetržitě konali, pokud se chtějí vyhnout nebezpečí ztráty úřadu a beneficia, a ať podléhají a jsou podřízeni proboštovi, a když se jejich prebendy uvolní, ať příslušejí plným právem ke kolaci tohoto probošta. Patron pak tohoto kostela sv. Petra, stane-li se, že se proboštství uprázdní, bude prezentovat probošta k potvrzení nám nebo našim nástupcům.
Aby pak toto zřízení kolegia a vytvoření nové hodnosti získalo sílu věčné pevnosti, dali jsme o tom zhotovit tuto listinu a upevnili ji ochranou naší pečeti. My pak, olomoucká kapitula, souhlasíme s tímto zřízením a vytvořením kolegia a nové hodnosti, učiněným ctihodným otcem, naším pánem Dětřichem, biskupem olomouckým, s hlasem srdce a nerozdílnou vůlí; a aby v této věci v budoucnu nemohlo dojít k pochybám anebo k překroucení, získavše souhlas přítomných dali jsme na věčnou paměť budoucích k této listině přivěsit pečeť kapituly našeho kostela. Stalo se a bylo dáno v Brně 7. března léta Páně 1296.
(S laskavým přispěním a pomocí Prof. PhDr. Jany Nechutové přeložili Mgr. Petr Fiala a Mgr. Libor Jan.)


prameny, literatura

události

30. 11. 1996
Oslava 700. výročí založení Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně 21. 5. 1891
Posvěcení nového oltáře katedrály sv. Petra a Pavla


osoby

Bohuslav Cemper
kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně v letech 1994–2006 Jan Kabeláč
kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně v letech 1994–2015


Ma


Aktualizováno: 23. 11. 2019