Návrat ke starobylé postní praxi – „Postní almužna“

25. 2. 2009 (25.2.–19.4.2009)


místo

brněnská diecéze, olomoucká arcidiecéze


charakteristika

Projekt Postní almužna je nesen mottem: „Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný... Kdo chce nalézt Boží srdce otevřené, ať nezavírá svoje před tím, kdo jej prosí.“ (sv. Petr Chrysolog).
Postní almužna je návrat k starobylé postní praxi. K této staré tradici církve patřily sbírky pro chudé z toho, co si věřící sami odřekli. Almužna pak sloužila jako anonymní a nevratný dar ve prospěch lidí v nouzi, jež si nemohli pomoci sami. Postní almužna by měla být výrazem našeho odhodlání měnit sami sebe prostřednictvím pomoci druhým. V tomto způsobu prožívání postní doby je skrytý hluboký sociální rozměr křesťanské víry. Půst doplněný o almužnu také lépe umožňuje věřícím vcítit se do nouze, kterou mohou pociťovat lidé kolem nás.
V roce 2009 se akce poprvé uskutečnila na území brněnské diecéze a olomoucké arcidiecéze. Do farností byly na Popeleční středu nebo na 1. neděli postní distribuovány prostřednictvím oblastních a farních charit skládací papírové pokladničky, jež se daly k dispozici věřícím k ukládání peněz – almužny, které lidé svým sebezáporem ušetřili.
Podstatou bylo, že člověk do malé papírové schránky vložil obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekl. Tyto finance byly pak použity na charitativní potřeby. Obdobné akce duchovní formace a doprovodného prožívání duchovní obnovy prostřednictvím staré postní praxe se pořádají již mnoho let v Anglii, Belgii, Německu, Rakousku, v Polsku a na Ukrajině. Všude se setkávají s velmi kladným ohlasem.
Na druhou neděli velikonoční donesli věřící schránku do kostela, peníze pak použila církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla církve.
Almužna tak činila více než 3,4 miliony korun na území obou diecézí. Cílem bylo almužnu co nejvíce směřovat zpět do farností, aby s její pomocí mohli farníci realizovat projekty na podporu lidí v nouzi v místě. Na území brněnské diecéze tak bylo podpořeno více než 90 projektů ve prospěch lidí v nouzi.


zajímavosti

Biskupové Čech, Moravy a Slezska na svém zasedání ve dnech 19.–20. ledna 2010 podpořili projekt Charity ČR pro postní dobu, nazvaný Postní almužna, který se v roce 2009 setkal s kladným ohlasem v olomoucké arcidiecézi a brněnské diecézi.


prameny, literatura

Www stránky

"Postní almužna"


Ma


Aktualizováno: 26. 06. 2018