Vznik prvního klubu světové organizace Soroptimist International

21. 9. 1991


nej...

Československo
první klub Soroptimist International v tehdejším Československu


charakteristika

Název soroptimist se odvozuje od latinského „sorores ad optimum“ neboli „ženy, které chtějí to nejlepší“.
Klub SI Brno I. byl založen slavnostním přijetím osmnácti žen do organizace SI 21. září 1991 za přítomnosti primátora města Brna a velké zahraniční účasti.

Počátečním projektem klubu byla pomoc SOS vesničce v Brně-Medlánkách a spolupráce a pomoc postiženým ve stacionáři Effeta. Vychovatelé i klienti byli díky klubu SI Brno I. a linkovnímu klubu z Dánska několikrát na návštěvě v Hjorringu.
K dalším projektům patřila pomoc postiženým povodněmi v letech 1997, 2002 a 2009 nebo akce „Učíme se cizím jazykům“, kdy členky brněnského SI klubu absolvovaly několik jazykových kurzů nejen v ČR, ale i v Rakousku, Německu a Itálii.
Klub SI Brno I. se aktivně účastnil v projektu „Trafficking – obchod s bílým masem“ ve spolupráci s organizací La Strada ČR a SI kluby Bamberg v Německu a Norr köping ve Švédsku.
SI Club Brno I. byl několikrát spolupořadatelem plesů Centra pro rodinu v Besedním domě, jehož výtěžek byl předán potřebným. Již mnoho let pořádá SI klub Brno úspěšné předvánoční prodeje výrobků chráněných dílen z Brna, Blanska, Znojma a dalších. V roce 2010 zorganizovaly členky klubu akci „Cvičíme pro zdraví a pro Haiti“, kdy byl výtěžek z akce předán prostřednictvím organizace Člověk v tísni lidem postiženým zemětřesením na Haiti (také tam funguje v hlavním městě SI klub).
Na jednom z předních míst činnosti SI klubu jsou akce pro mladou generaci. Téměř každý rok se některé z dětí členek klubu, či jimi doporučené děti, účastní zdarma mezinárodních setkání mládeže pořádané evropskou SI nebo některým SI klubem, např. letní tábory pro talentované děti.
Velmi často se členky klubu setkávají ať už v rámci České a Slovenské republiky, ale i Evropy a nejsou výjimkou ani návštěvy z USA, Nového Zélandu, Izraele či z keňského Nairobi. Tak se vzájemně poznávají, navazují přátelství, domlouvají spolupráci, baví se o projektech, svých profesích i osobních problémech.
Z projektů evropské SI federace lze uvést např. projekt „Zasaď strom, zasaď naději“. Za finanční podpory federace byla v roce 1993 v Brně-Žabovřeskách vysázena lipová alej. Dnes tam roste třicet krásně vzrostlých lip.


poznámka

První klub vůbec vznikl v roce 1921 v Kalifornii. Od roku 1924 začaly postupně vznikat další kluby v Evropě, v současnosti (rok 2011) jich existuje přes tři tisíce ve 120 zemích světa s celkovým počtem členek sto tisíc.
Kluby zakládají ženy různých profesí, které jsou ochotny všemi svými aktivitami podporovat a rozvíjet toleranci, vzdělanost, péči o zdraví a životní prostředí, dodržování lidských práv a především práv žen a dětí, vzájemné porozumění a přátelství mezi lidmi bez ohledu na politickou, národnostní nebo náboženskou příslušnost.

SI je geograficky rozčleněna do čtyř federací: SI Amerika, SI Evropa, SI Velká Británie/Irsko, SI Asie a oblast Tichomoří. Africké kluby zatím spadají podle historických vazeb do evropské nebo britské federace.
Svou činnost ženy realizují formou projektů na celosvětové úrovni, na úrovni federací, jednotlivých států unií a samotnými projekty jednotlivých klubů. Ke světovým projektům SI patří „Studny pro Sahel“, v rámci tohoto projektu bylo na základě geologického průzkumu v suchem postižené Africe vybudováno několik stovek jednoduchých studní s pumpami. Na něj navazuje současný projekt „Soroptimists go for water“.události

25. 11. 2011
Oslavy 20 let existence stacionáře Effeta
počátečním projektem klubu byla mj. i spolupráce a pomoc postiženým ve stacionáři Effeta


Ma


Aktualizováno: 28. 06. 2018