Položení základního kamene ke stavbě sokolovny

28. 10. 1927číslo orientační

20 a 22


katastr

Veveřícharakteristika

Po 10.00 hodině vyrazil od Besedního domu mohutný průvod, v čele jela četa jezdeckého odboru, za ní následovalo obojí žactvo, dále obojí dorost a konečně členstvo Sokola Brno I.
Dále tu měly své zastoupení např. jednoty z Vídně, Valtic, Ostravy, Tovačova či Vyškova. Z II. župy brněnské pak např. Husovice, Královo Pole či Juliánov, z župy Jana Machala např. jednoty z Bystrce, Jundrova či Kohoutovic. Celý průvod pak uzavíralo členstvo Sokola Brno I. Hrály dva hudební sbory a neseno bylo osm praporů a dvě vlajky.
Před zahájením vlastní slavnosti o půl 11 byla plocha stadionu zaplněna do posledního místa. Na tribuně byli zástupci řady brněnských úřadů, korporací a spolků.
Hudba Sokola Brno III. zahrála slavnostní fanfáry ze Smetanovy „Libuše“ a poté Pěvecké sdružení Foerster, které řídil prof. Karel Vach, zapělo Nešverův sbor „Moravě“.
Následoval Hynek Bulín se svým slavnostním projevem. Za město Brno a ČOS promluvil starosta města Brna Karel Tomeš.
Pozdrav zahraničního Sokolstva, rakouského, tlumočil vzdělavatel župy rakouské Otto Manoušek.
Než byly zahájeny poklepy na základní kámen, bylo do něho vloženo olověné pouzdro, obsahující vedle řady památkových předmětů také na pergamenu psaný pamětní list, který podepsali všichni členové výboru. Z dalších předmětů vložených do pouzdra to byly mj. podobenka Jana Rychmana, knížka „Bratřím stařešinům“, výroční zprávy jednoty z války a za rok 1926, stanovy jednoty i Družstva ku zřízení tělocvičny, některá čísla „Zpráv Sokola Brno I“, některé výtisky novin, pohlednice stadionu, poštovní známky, kovové mince, různé sokolské odznaky.
Poklepy zahájil bratr Antonín Krejčí, dále pokračovali slavnostní řečník Hynek Bulín, starosta města Brna Karel Tomeš, starosta jednoty Cyril Hýlek, náčelník Josef Zezula, náčelnice Marie Hýlková či nejstarší a zakládající člen jednoty Jan Rychman.
Slavnost pak byla zakončena o půl 12 zpěvem národní hymny. Odpoledne se konal lidový koncert ve dvoraně stadionu a večer veselice.prameny, literatura

události

23. 6. 1929
Slavnostní otevření budovy Sokola Brno I na Kounicově ulici


osoby

Hynek Bulín
pronesl slavnostní proslov, provedl poklep, Cyril Hýlek
provedl poklep, starosta jednoty Karel Tomeš
pronesl slavnostní proslov, provedl poklep, starosta města Brna Karel Vach
dirigent Pěveckého sdružení Foerster Josef Zezula
provedl poklep, náčelník


stavby

Filharmonie Brno
Komenského náměstí 8/534
z prostranství před Besedním domem vyšel slavnostní průvod
Sokolovna a společenské centrum Stadion
Kounicova 20, 22 (čp. 685/686)


městská část

MJ


Aktualizováno: 11. 06. 2019