Přednáška Němečtí antifašisté v českých zemích 1938-1948

2. 4. 2013


ulice

číslo orientační

65a


katastr

Brno-městocharakteristika

Nový celoroční cyklus přednášek "Odlišné jazyky - společné dějiny" se konal za laskavé podpory Česko-německého fondu budoucnosti a Goethe-Institutu Prag. Dalšími partnery na projektu byly Ackermann-Gemeinde (SRN), občanské sdružení Conditio humana a Centrum občanského vzdělávání při Masarykově univerzitě v Brně.
Přednášková řada si kladla za cíl poskytnout zájemcům o historii vhled do fungování společnosti na území dnešní České republiky v dobách, kdy jednu z nejvýznamnějších kolektivních identit představovala národnost. Složité vztahy mezi Čechy, Němci a Židy byly sledovány od počátků moderního nacionalismu v 19. století téměř až do současnosti.
Dvě desítky příspěvků jak z českého a německého prostředí, tak i ze zámoří, nabídly široké spektrum pohledů na mnohonárodnostní společnost střední Evropy. Obecenstvo si tak mohlo vytvořit vlastní představu o stavu vědeckého poznání v této oblasti a dostalo také možnost aktivně se zapojit do debaty s přednášejícími.
Přednášky se konaly ve dvou fázích, od února do května 2013, na podzim pak od října do prosince 2013.


poznámka

Mgr. David Kovařík, Ph.D. (*1972), pracuje v brněnské pobočce Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a vyučuje rovněž na FF MU v Brně. Věnuje se otázkám česko-německého soužití v českých zemích v první polovině 20. století, problematice německých antifašistů, poválečnému vývoji českého pohraničí, vysídlení brněnských Němců nebo obecným dějinám Brna po roce 1945.stavby

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a/996


objekty

městská část

hub


Aktualizováno: 29. 03. 2019