Koliště, Zemanova kavárna


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  92


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  1994


  instituce

  ÚAPP Brno


  terénní situace

  Ve stěnách stavební jámy a v ploše zachyceny objekty, zapuštěné do původního černozemního typu a sprašového podloží.


  nálezová zpráva

  89/94, 1994, Brno - Zemanova kavárna 1994, archiv ÚAPP Brno


  popis

  Stavba repliky Zemanovy kavárny. V areálu zjištěno 9 jam, které měly vesměs odpadovou funkci, a jedna studna. Šest jam lze datovat rámcově do 14. až 1. pol. 15. století, jeden objekt je z přelomu 15./16. století, jedna cihlami částečně vyzděná jáma náleží do pol. 16. století.
  Nejvýznamnější objevem je kamenná studna s dochovaným trámovým věncem, která vznikla v průběhu 14. století a zanikla již v 1. pol. 15. století. Na konci 15. století byla zcela zasypána sídlištním odpadem. Poskytla bohatý soubor keramiky, kovových a kostěných předmětů. Na základě srovnání s rekonstrukčními historickými mapami lze ztotožnit středověké osídlení lokality se zahradami a dvory předměstské zástavby podél komunikace mezi dnešní ulicí Lidickou a Cejlem, která probíhala rovnoběžně s hradebním okruhem. Výzkum potvrdil absenci příkopu před vnější linií barokního opevnění z 18. století.


  kultury

  středověk (550 – 1500): 14.-15. století
  novověk 1 (1 500 – 1600): 16. století


  materiál / uložení

  Muzeum města Brna inv. č.: A 451287 - A 452081  ulice

  městská část

  prameny, literatura


  Gei


Aktualizováno: 06. 08. 2013