Internetová encyklopedie dějin Brna

1964–1971: Kopce - jih, Přední roviny (Silo, ul. Obilní)

Kopce - jih, Přední roviny (Silo, ul. Obilní)


 • archeologické lokality

  Chrlice
  Kopce, Přední roviny - Silo


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • trať

  Kopce - jih, Přední roviny

 • katastr

  Chrlice


 • rok / datum výzkumu

  1964–1971

 • instituce

  Vlastivědný kroužek v Chrlicích (Leo Davídek a Zdeněk Smutný)


 • nálezová zpráva

  233/86, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1197/10, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1909/85, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  57/95, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  56/92, Výpis z kandidátské dizertace, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  222/86, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1159/87, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  3517/11, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  3744/11, Dodatek k NZ Jany Čižmářové č.j. 1159/87 Chrlice - silo, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  3/70, Archiv Muzea města Brna
  4/71, Archiv Muzea města Brna
  2/69, Archiv Muzea města Brna
  3/85, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv Muzea města Brna


 • popis

  V letech 1964–1971 se prováděla v trati "Přední roviny" stavba objektů velkokapacitního sila. Při stavbě byla narušena řada pravěkých objektů, které v rámci svých možností s nevšední obětavostí prozkoumali a materiál zachránili členové Vlastivědného kroužku v Chrlicích v čele s Leo Davídkem a Zdeňkem Smutným.
  Na lokalitě dále prováděl výzkum a dokumentaci Stanislav Zachrle z Pravěkého oddělení Moravského zemského muzea v Brně a na něj navázal Karel Ludikovský z Archeologického ústavu v Brně. Celkem bylo prozkoumáno 32 jam různých kultur (mohylové, horákovské, laténské a římské), hrob z pozdního eneolitu a starší doby bronzové a 14 laténských hrobů (13 kostrových a jeden žárový). Pohřebiště se nachází v nevelké vzdálenosti od rovinaté části terénu, v severním nároží budovaného komplexu.
  Mezi nálezy patřila především keramika. Z ostatních nálezů, především z období laténského, lze upozornit na železný nůž, jednoduchý bronzový náramek, fragmenty hřebenovaných situl z tuhového i netuhového materiálu. Z čtrnácti hrobů v Chrlicích se zachovaly lidské pozůstatky pouze v deseti případech, a to ve všech pozůstatky dospělých osob.


 • kultury

  horákovská kultura (2. pol. 7. stol. př.n.l.): 750 - 500 BC
  doba laténská (A-D) (450 - 50 př. Kr.)
  kultura mohylová středodunajská (1 700/1 600 - 1 300 př. Kr.)
  kultura se šňůrovou keramikou (2 800 - 2 300 př. Kr.)
  kultura únětická (2 200 - 1 700/1 600 př. Kr.)


 • materiál / uložení

  Muzeum města Brna, 314.906-315.248, 314 671-680, 314.442-487, 315.303, 350.026


 • osoby

  Leo Davídek
  vedoucí výzkumu


 • ulice

  Obilní


 • městská část

  Brno-Chrlice


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • autor

  Hromádková, Vachůt


Aktualizováno: 24. 08. 2019