Černopolní 9, FDN


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  3195, 3205, 3206/1-2


  katastr

  Černá Pole


  rok / datum výzkumu

  1994


  instituce

  ÚAPP Brno


  terénní situace

  Kromě 6 archeologických objektů na ploše stavby byly zkoumány i geologické profily, jejichž detailní posudek vyhotovil doc. Karel Valoch z MZM. Značný teoretický význam má zjištění reliktu mladšího štěrkopískového pokryvu na pravém, západním břehu Svitavy. Tyto sedimenty byly dosud známy pouze z levého, východního břehu. Existence štěrků ve stejné úrovni v Černých Polích je významným dokladem toho, že Svitava pravděpodobně tehdy rozdělila svůj tok na dvě ramena tekoucí různými koryty, a že eroze miocénu v tomto prostoru nastala již mnohem dříve.


  nálezová zpráva

  8/95, 1995, Brno - Černá Pole, Fakultní dětská nemocnice J. G. Mendela 1994, archiv ÚAPP Brno


  popis

  ZAV byl vyvolán stavbou nového pavilonu "F" v areálu FDN. Lokalita je známa jako archeologické naleziště již od konce 19. století. První nálezy byly získány v roce 1898 při stavbě staré dětské nemocnice. Další výzkumy pak proběhly v letech 1926-1927, 1941, 1948-1949 a 1950–1951. V roce 1994 byl objeven komplex 5 sídlištních objektů kultury zvoncovitých pohárů z pozdního eneolitu a 1 objekt únětické kultury ze starší doby bronzové.


  kultury

  kultura zvoncovitých pohárů: 2 500 - 2 000 BC
  únětická kultura: 2 200 - 1 700/1 600 BC


  materiál / uložení

  Moravské zemské muzeum inv. č.: 20/94-101-1 až 20/94-106-2  ulice

  městská část  Gei


Aktualizováno: 26. 07. 2012