Dětská nemocnice


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  katastr

  Černá Pole


  rok / datum výzkumu

  1948 - 1949, 1950 - 1951


  instituce

  Státní archeologický ústav, Moravské muzeum v Brně


  nálezová zpráva

  752/49, Nálezová zpráva, Archiv ARÚ AV ČR v Brně
  1814/85, seznam literatury, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  101/49, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Při hloubení základů pro dětskou nemocnici porušil bagr odpadní jámu ze střední doby bronzové. Jáma měla oválný tvar (160 x 120 x 110 cm) a byla vyplněna černou humusovitou hlínou s kousky mazanice a střepy. Při následné záchranném výzkumy bylo zdokumentováno 31 jam s rozměry od 120 cm průměru dna a 50 cm hloubky až po jámy o průměru dna 320 cm a hloubky 155 cm. Většina z nich patřila únětické kultuře starší doby bronzové. Pár jich pak přináleželo kultuře středodunajsko mohylové ze střední doby bronzové, ty byly součástí východně ležícího sídliště této kultury. Ve třech jamách v severní části zkoumané plochy byly uloženy pohřby. Ve dvou z nich byli mrtví po dvou (dva dospělí jedinci, dospělý jedinec a dítě), třetí hrob pak přináležel ženě z únětické kultury. Mrtví byli orientováni S - J. V následujícím roce práce pokračovaly jižněji a bylo při nich zachráněno dalších 14 jam obdobného charakteru, opět se objevily i hroby a dvojhroby (i pohřeb se psem).


  kultury

  kultura únětická (2 200 - 1 700/1 600 př. Kr.)
  kultura mohylová středodunajská (1 700/1 600 - 1 300 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Státní archeologický ústav, inv. č. 106/1949


  ulice

  městská část  Machan


Aktualizováno: 08. 08. 2012