Milady Horákové / Koliště - podzemní parkoviště


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  552, 556/2,3,7, 557, 559, 561/1


  katastr

  Zábrdovice


  rok / datum výzkumu

  2000-2001


  instituce

  ÚAPP Brno


  nálezová zpráva

  317/01, 2001, Brno 2001. Víceúčelový dům, nároží ulic Milady Horákové-Koliště. Podzemní parkoviště VNITROBLOK, archiv ÚAPP Brno


  popis

  Během záchranného výzkumu bylo prozkoumáno celkem 96 zahloubených objektů a 22 fragmentů zdí. Stejně jako při předchozím výzkumu na stavbě "Víceúčelového domu" se i zde objevil systém základových zdí staveb, které by mohly souviset s předměstskou zástavbou z poloviny 19. století.
  V průběhu 14. století byl zdejší prostor ovlivňován tokem říčky Ponávky, která zde vytvářela členitý bažinatý terén. Na počátku 15. století docházelo k využití sprašových břehů a nacházela se zde políčka a zahradní parcely.
  V 16.–17. století zůstává zdejší terén v podstatě beze změny, až na několik zděných hospodářských usedlostí (kolem roku 1650). V místě bývalého ramene Ponávky dochází k regulaci městské stoky a okolní terén se zaváží hlínou a městským odpadem. O využívání tohoto místa ještě v průběhu 16. a 17. století svědčí nálezy odpadních jímek, které se koncentrují do několika výrazných skupin; ty by mohly vymezovat zadní trakty jednotlivých domovních parcel.
  Na počátku 19. století zde mocnost nadložních vrstev výrazně narůstá, což bylo zřejmě ovlivněno stavebním rozmachem na konci předchozího století, kdy probíhal významný přesun zeminy v areálu barokní fortifikace. Vzniklé dorovnávky pak posloužily pro plánovitou zástavbu, která se zde začala formovat někdy na počátku 19. století.


  kultury

  středověk (550 – 1500)
  novověk (1 500 - současnost)


  materiál / uložení

  Muzeum města Brna inv.č.: 51/00-170 až 51/00-1122
  městská část

  prameny, literatura


  Gei


Aktualizováno: 17. 10. 2013