Internetová encyklopedie dějin Brna

2001-2002: Křenová ulice - kmenová stoka

Křenová ulice - kmenová stoka


 • archeologické lokality

  Křenová


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • katastr

  Trnitá


 • rok / datum výzkumu

  2001-2002

 • instituce

  ÚAPP Brno


 • terénní situace

  Pod mohutnou vrstvou antropogenních navážek je zachován původní půdní horizont. Níže již leží nestejnoměrně uložené přeplavené sprašové hlíny a další fluviální sedimenty, které souvisí s erozní činností řek Ponávky a Svitavy.

 • nálezová zpráva

  217/02, 2002, Brno 2002. Stoka C.1 Křenová a odlehčovací komora Vlhká, archiv ÚAPP Brno


 • popis

  Výkopové práce spojené s ražením šachet a štol na stavbě "Kmenová stoka C" poskytly poměrně skromné informace o archeologických situacích v tomto úseku města. V kopaných šachtách nebyly zjištěny žádné archeologické objekty, většinou se jednalo o novodobé navážky, související s rozvojem továren v tomto průmyslovém předměstí Brna. Nalezená masivní kamenná zeď patrně souvisela s novověkou regulací Ponávky. Nelze však zcela vyloučit, že se mohlo jednat o obvodové základové zdivo bývalého špitálu s kaplí sv. Štěpána, který je doložen historicky již z konce 13. století. Rozsah odkrytého zdiva však neumožnil tuto domněnku potvrdit.
  V poslední šachtě na ulici Vlhké byl v ražené horizontální šachtě dokumentován profil s náplavovými písky a jíly. Ve vrstvě písků byly patrné z povrchu zatlučené dřevěné piloty. Některé vrstvy obsahovaly zvířecí kosti a raně novověkou keramiku. Nálezy z Vlhké ulice potvrzují existenci původního povrchového řečiště říčky Ponávky ve zmíněném úseku.


 • kultury

  středověk (550 – 1500)
  novověk (1 500 - současnost)


 • materiál / uložení

  Muzeum města Brna inv. č.: 355/01-100/1, 101/1-10


 • ulice

  Křenová
  Vlhká


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Gei


Aktualizováno: 31. 03. 2012