Internetová encyklopedie dějin Brna

1993: Františkánská 17

Františkánská 17


 • archeologické lokality

  Františkánská


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • katastr

  Brno-město


 • rok / datum výzkumu

  1993

 • instituce

  ÚAPP Brno


 • terénní situace

  Byly zdokumentovány a ovzorkovány profily o celkové délce 6,1 m, zachycující vývoj osídlení a terénní situace do hl. až 3,8 m. V nejvyšších partiích profilu se rýsovala recentní uloženiny ve výkopech pro inž. sítě. Tyto výkopy prakticky zlikvidovaly pozůstatky antropogenní činnosti v novověku Nižší úrovně, tvořené mocným kulturním souvrstvím a několika zahloubenými objekty, lze již datovat do období středověku, převážně do 2. pol. 13. stol.a 1. pol. 14. století. toto souvrství dokumentuje mohutný až 2 m nárůst terénu, související s činností po založení města Brna. Nejstarší zachycenou úroveň, hloubenou již převážně do sprašového podloží, tvořilo několik zahloubených objektů, které můžeme s určitou pravděpodobností datovat do průběhu 13. stol., s rezervou snad i do předlokačního období.

 • nálezová zpráva

  68/94, 1994, Brno - Františkánská 17, trafostanice, archiv ÚAPP Brno


 • popis

  Cílem výzkumu bylo zdokumentovat a ovzorkovat profily porušené archeologické situace ve stavební jámě a zjistit tak vývojový sled zejména středověkého osídlení v místech nezasažených původní středověkou parcelací.


 • kultury

  vrcholný středověk (1 200 – 1 400 ): 13.-14. století


 • materiál / uložení

  Muzeum města Brna inv.č.: 14/93


 • poznámka

  inv.č. 14/93 -102,104,105,108,109,112-114,116-118,134,135,141,146,147


 • obrazy

  img11149.jpg


 • ulice

  Františkánská


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • prameny, literatura

  článek v odborném periodiku
  "Brno (okr. Brno-město). Františkánská ul. 17 "


 • autor

  Gei


Aktualizováno: 16. 04. 2012

Františkánská 17 - trafostanice (severovýchodní profil výkopu). Foto: ÚAPP Brno, 1993.