Internetová encyklopedie dějin Brna

2003: Brno - blok 39 (sanace podzemí)

Brno - blok 39 (sanace podzemí)


 • archeologické lokality

  Beethovenova
  Dvořákova
  Jezuitská


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  13/1, 67/1, 102

 • katastr

  Brno-město


 • rok / datum výzkumu

  2003

 • instituce

  Archaia Brno o. p. s.


 • nálezová zpráva

  20/04, 2004, Brno - blok 39 (Sanace brněnského podzemí), Archiv Archaia Brno o. p. s.


 • popis

  V rámci výzkumu bylo dokumentováno 10 průzkumných sond, které se dotknuly prostoru ulic Jezuitská, Beethovenova a Dvořákova.

  DVOŘÁKOVA
  Před domem Dvořákova 7 byla zjištěna kamenná studna, která ovšem vzhledem k jejímu zalití betonem nebyla dále blíže zkoumána. V hloubce 4,8 až 6 m byl zachycen přechod fluviálních a eolických sedimentů, v jejichž rámci byl zachycen okraj říčního toku. Z těchto vrstev byly získány zlomky kostí, které byly určeny jako pozůstatky nosorožce z doby spodního pleistocénu (cca 100 000 BC). Sondy položené ve dvoře domu Dvořákova 5/Beethovenova 2 zachytily blíže neurčená zdiva a sprašové podloží.

  BEETHOVENOVA
  Sonda (A4) na rohu ulic Beethovenova a Jezuitská zachytila relikty středověké zástavby v podobě dřevohliněných suterénů z 1. poloviny 13. století, která byla pravděpodobně orientována k ulici Jezuitské. Hospodářské zázemí náležející těmto stavbám pak zachytila sonda A5 situovaná při jihozápadní straně kostela Panny Marie. Všechny sondy též narazily na pozůstatky asanovaného klášterního komplexu.

  JEZUITSKÁ
  Všechny tři průzkumné sondy zachytily na sprašovém podloží relativně mocný půdní horizont, na který nasedalo místy až 0,7 m mocné souvrství středověkých odpadních a štětových vrstev, pravděpodobně z 13. století. Jedna ze sond narazila v hloubce 2,5 m na valenou klenbu raženého sklepa, který byl původně přístupný z Jezuitské 9. V rámci průzkumu byl sklep vyčištěn a sanován.


 • obrazy

  img16088.jpg img16089.jpg


 • ulice

  Dvořákova


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  zobrazit na mapě


 • prameny, literatura


 • autor

  Sed


Aktualizováno: 18. 03. 2012

Celkový pohled na plochu sondy A4 na rohu ulic Jezuitská a Beethovenova (akce A035/2003). Foto Archaia Brno o.p.s., inv. č. 187-03-17.