Bystrc - Zadní dlouhé


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  trať

  Zadní Dlouhé


  katastr

  Bystrc


  rok / datum výzkumu

  1978


  instituce

  Muzeum města Brna


  terénní situace

  Podloží tvořila spraš, původně překrytá 30-40 cm mocnou vrstvou ornice, jež ovšem byla v době výzkumu odstraněna zemními stroji. Z tohoto důvodu nebylo možno zachytit případné kůlové jamky.


  nálezová zpráva

  1/78, 1978, Brno - Bystrc 1978, Muzeum města Brna


  popis

  V září 1978 ohlásil A. Přichystal porušené pravěké objekty na staveništi sídliště Bystrc II. Po rekognoskaci terénu byl zahájen záchranný výzkum, který proběhl v říjnu a listopadu 1978.
  Lokalita se nacházela v trati "Zadní Dlouhé" (nyní upostřed areálu sídliště Bystrc), nad silnicí Bystrc-Žebětín, v horní části mírného východního a jihovýchodního svahu, v nadmořské výšce 280 m. Na skrytých plochách bylo zjištěno a prozkoumáno 24 objektů kultury s moravskou malovanou keramikou, z nichž byly získány zlomky malované keramiky, zvířecí kosti, mazanice a kamenná industrie. Většina zvířecích kostí patřila domácím zvířatům, lov tedy patrně nehrál v životě osady větší roli. Ekonomickou základnu tvořilo zemědělství, rostlinnou výrobu dokládají nálezy kamenných podložek sloužících k drcení obilí. Pro výrobu štípaných nástrojů využívali obyvatelé především zdroje rohovců na východních svazích Krumlovského lesa, vzdálené asi 20 km. Surovina pro broušenou industrii (sekery, sekeromlaty apod.) byla získávána v okolí Želešic, vzdálených také přibližně 20 km. Do areálu osady ji lidé přepravovali v podobě hrubě opracovaných polotovarů, které teprve zde dále zpracovávali.


  kultury

  kultura s moravskou malovanou keramikou I (4 800 - 4 000 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Muzeum města Brna, inv. č. 316501 - 317758


  městská část  Hromádková


Aktualizováno: 09. 08. 2012