Nádražní (dnešní Náměstí Čsl. armády)


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  1982


  instituce

  Muzeum města Brna


  nálezová zpráva

  3/82, Brno - nám. Československé armády podchod před hlavním osobním nádražím 1982, Muzeum města Brna


  popis

  Během léta a podzimu 1983 sledovali pracovníci Muzea města Brna a Archeologického ústavu ČSAV v Brně stavbu podchodu před budovou hlavního osobního nádraží na nám. Čsl. armády (dnešní Nádražní ulice).
  Během výkopových prací byly zjištěny ve stavebních sondách zbytky městského opevnění budovaného od 60. let 17. století do 1. poloviny 18. století. Z této masivní fortifikace zůstaly pouze části masivních kamenných zdí obezděných z vnější strany cihlovou plentou.
  VZORKOVÁNÍ PROFILU
  V hlavní výkopové jámě stavby před vchodem do budovy nádraží byl zaměřena prozkoumán 40 m dlouhý a 7 m vysoký profil. Celý profil byl po délce zpevněn kolmo postavenými masivními železnými opěrami, mezi nimiž zůstaly volné mezery asi 45 cm široké. Průzkum začal asi 3,5 m od pravého kraje jámy. Všechen materiál je možno zařadit rámcově do pozdního středověku až novověku. Nejstarší zlomky keramiky pocházejí z konce 15. století. Převážná většina vzorků je spíše novověká.


  kultury

  středověk - novověk


  materiál / uložení

  Muzeum města Brna, inv. č. 318404 - 318470


  ulice

  městská část


  Hromádková


Aktualizováno: 02. 08. 2012