Biskupská ulice - Sanace podzemí HJmB - NKP Petrov kostel sv. Barbory


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  321


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  2010


  instituce

  Archaia Brno o.p.s.


  nálezová zpráva

  19/10, 2010, Brno, Biskupská ulice. Sanace podzemí HJmB - NKP Petrov kostel sv. Barbory., Archaia Brno o.p.s.


  popis

  V souvislosti s projektem „Sanace podzemí HJmB – záchranný archeologický výzkum – NKP Petrov kostel sv. Barbory“ byl v měsících březnu a dubnu 2010 realizován záchranný archeologický výzkum v prostoru parčíku p. č. 321 v areálu NKP Petrov v Brně.
  Archeologický výzkum v prostoru kaple sv. Barbory na Petrském návrší v Brně neprokázal podle očekávání mnoho zjištění ke konstrukci, dispozici a dataci vlastní stavby kaple. Jako nejstarší zjištěné aktivity byly sledovány pozůstatky dřevohliněné architektury zaniklé někdy v průběhu 2. poloviny 13. století. Na ty navazovaly horizonty dorovnávek terénu a komunikačních úprav, náležející druhé polovině 13. až 14. století. Někdy v průběhu druhé poloviny 14. nebo na přelomu 14. a 15. století byl terén výrazně navýšen a srovnán, což může souviset s rozšiřováním svatopetrského hřbitova. Do tohoto horizontu pak byly zahloubeny archeologickým výzkumem dokumentované hrobové nálezy. Většina zjištěných pohřbů je uložena na zádech, s hlavou orientovanou k SZ a rukama v klíně či na hrudi. Nejstarší horizont hrobů může mít paže natažené i podél těla. Z 27 dokumentovaných pohřbů (povětšinou jejich torz) je prokazatelně 5 dětských.
  Na horizont hřbitova navazuje stavba západního průčelí kostela sv. Barbory.
  Sondy S2 a S3 odkryly do skalního podloží zahloubenou stavbu novověké krypty přístupnou od severozápadu vstupní šíjí. Krypta zaniká pravděpodobně až s demolicí kostela v polovině 19. století. Vstup do krypty v ose kostela je patrný i na plánu demoličního projektu z roku 1846.


  kultury

  středověk - novověk


  materiál / uložení

  A012/2010-0101-001 až A012/2010-0152-013, dočasně depozitáře Archaia Brno o.p.s.  městská část


  Sed


Aktualizováno: 05. 11. 2012