Brandlova ulice, Česká ulice, Joštova ulice, Moravské náměstí (rekonstrukce plynu)


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  197, 776, 789, 800


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  2010


  instituce

  Archaia Brno o.p.s.


  nálezová zpráva

  23/10, 2010, Nálezová zpráva o provedení záchranného archeologického výzkumu při rekonstrukci plynovodu a přípojek v Brně na ulici BRANDLOVA, ČESKÁ, JOŠTOVA, MORAVSKÉ NÁM., Archiv Archaia Brno o.p.s.


  popis

  Archeologický výzkum se odehrál v souvislosti s rekonstrukcí plynovodu a přípojek v Brně na ulicích Brandlova, Česká, Joštova a na Moravském náměstí v květnu až červenci 2010.
  Na Joštově ulici výzkum dokumentoval pozůstatky osídlení, které lze spojovat s životem ve čtvrté předměstské čtvrti. Jednalo se o relikty dřevěných konstrukcí v podobě kůlových a sloupových jamek. Zachyceny byly dále jámy neznámé funkce, snad odpadní jímky. V prostoru se také navršila odpadní vrstva, dokumentována byla propálená vrstvička a štětová úroveň. Jmenované aktivity lze zařadit do období středověku a raného novověku. V západní části Brandlovy ulice nebyly zachyceny žádné pozůstatky osídlení. Odhalen byl pouze segment zahloubené pece. Ve východní části byly zaznamenány aktivity související s příkopem novověkého bastionového opevnění města. Výkop na Moravském náměstí zachytil poměrně velké výkopové aktivity zřejmě z období novověku. Některé je snad možné interpretovat jako hliníky, v jednom případě lze uvažovat o přibližovacím zákopu k městskému opevnění. Snad by mohlo jít o dílo švédských obléhatelů ze 40. let 17. století.


  kultury

  středověk - novověk


  materiál / uložení

  dočasně depozitář Achaia Brno o.p.s. A038/2010-0112-001 až A038/2010-0138-003  městská část


  Sed


Aktualizováno: 15. 01. 2016