Brno-Maloměřice - modernizace traťového úseku


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  katastr

  Maloměřice


  rok / datum výzkumu

  2015


  instituce

  ÚAPP Brno, v.v.i.


  nálezová zpráva

  27/16, 2016, Brno Židenice - Maloměřice 2015. Modernizace traťového úseku, archiv ÚAPP Brno


  popis

  Staveniště se omezovalo na těleso původní železniční trati, při jejímž budování došlo k praktické likvidaci terénu, ve kterém by se případné archeologické situace mohly dochovat. Významný byl pouze nález kostí srstnatého nosorožce Rhinoceros sp.
  Na základě stratigrafie je stáří nalezené kosti minimálně 70 tisíc let a jde o unikátní nález, který významně doplňuje naše znalosti z tohoto období středního paleolitu (posudek Dr. Zdeňky Nerudové, Ústav Anthropos, MZM Brno).
  Z Maloměřic jsou známy nálezy paleolitických kamenných artefaktů. Jejich spojování s nalezenou kostí je ovšem pouze hypotetické. K nálezu lebky a dalších kosterních pozůstatků téhož živočicha, ovšem vzácnější a na našem území unikátní formy Stephanorhinus kirchbergensis, došlo i na sousedním k. ú. Obřan.


  kultury

  paleolit střední (350 000/250 000 – 40 000/35 000 př. současností)


  materiál / uložení

  Ústav Anthropos, MZM Brno


  městská část

  prameny, literatura


  Gei


Aktualizováno: 12. 05. 2019