Krumlova pískovna


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  199


  katastr

  Holásky


  rok / datum výzkumu

  1946


  nálezová zpráva

  2422/46, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Dne 3. října 1946 byly zachyceny 2 ojedinělé kostrové hroby z doby stěhování národů, byly však značně porušené. Z inventáře se podařilo zachránit zbytek železných šipek a keramika. Při další těžbě v roce 1954 byly rozrušované další hroby, a proto byl nařízen záchranný výzkum. Na místě bylo prokopáno 10 hrobů, náležejících období stěhování národů a kruhový, na jednom místě přerušený příkop, uprostřed s třemi kolovými jámami. Zhruba 50 m na západ od pohřebiště byly ještě objeveny 2 hroby kultury zvoncovitých pohárů, základy novověké stavby a jedna jáma. V některých hrobech byly zachovány částečně mineralizovány zbytky masivní dřevěné hrobové schránky se zaoblenou čelní stěnou. Mezi další nálezy patří: keramika, korálky ze skleněné pasty, kousky kůže (snad z kožené přilby), železné předměty apod. Všechny hroby byly vyloupeny.


  kultury

  doba stěhování národů (380 - 568 po Kr.)
  kultura zvoncovitých pohárů (2 500 - 2 000 př. Kr.)


  městská část

  archeologické výzkumy


  Studentský záznam


Aktualizováno: 08. 08. 2012