Internetová encyklopedie dějin Brna

Dominikánská 9/348, Dům pánů z Kunštátu

Dům pánů z Kunštátu


 • historický název

  Dům pánů z Kunštátu

 • ulice

  Dominikánská 9/348


 • území

  Brno-město

 • majitelé

  před polovinou 14. století – 1490 páni z Kunštátu

  1490–1597 (1602) páni z Pernštejna

  1602–1611(?) Ladislav Berka z Dubé a Lipé

  1611 Ladislav ze Šlejnic

  září 1611 Karel st. ze Žerotína

  1612–1635 hrabata z Thurnu (Jeroným Václav; synové Vít Jindřich a Hanuš Jakub)

  1635 Bianca Polyxena Collatová (sestra předchozích)

  1636–1697 hrabata ze Salmu (Julius, Ferdinand Julius)

  1697–1700 pozůstalostní správa (Dominik Podstatský z Prusinovic)

  1700–1708 Maxmilián František z Deblína

  1708 město Brno

  Statutární město Brno


 • zajímavosti

  Průčelí domu do Dominikánské ulice bylo vytvořeno v 60. letech 14. století spojením dvou městišť. Domy směřující do Starobrněnské ulice byly scelovány až v 16. století. V roce 1615 byly domovní objekty (v Dominikánské a Starobrněnské ulici) za Jeronýma Václava z Thurnu spojeny.
  Do roku 1611 tzv. svobodný dům. V roce 1944 byl objekt poškozen leteckým bombardováním. V letech 1952–1955 rekonstruován pro výstavní účely.
  Objekt byl v roce 1990 uzavřen a byla naplánována jeho rekonstrukce. Kvůli nedostatku finančních prostředků však po dvou letech došlo k jejímu zastavení.
  V roce 2000 rozhodl Magistrát města Brna o dofinancování rekonstrukce ze zdrojů Statutárního města Brna i o následném využití budovy. Ateliér A3-Ing. arch. Jaroslav Černý a Ing. Jan Polášek pak zpracovali projektovou dokumentaci na celkovou rekonstrukci včetně interiérů. Stavba byla dokončena koncem roku 2002 a otevřena veřejnosti v květnu 2003, kdy Dům umění města Brna zde obnovil svou činnost - získal velké výstavní prostory v prvním patře.


 • poznámka

  Nemovitá kulturní památka 1348 L/8.
  (Doplňující informace a část obrazového materiálu poskytl Ing. arch. Jaroslav Černý, děkujeme.)


 • stavební vývoj

  První ucelenější stavebně historický průzkum byl vypracován v roce 1983. Pro právě probíhající rekonstrukci objektu byl zpracován obsáhlejší stavebně historický průzkum jehož výsledky byly publikovány.

  V domě pánů z Kunštátu proběhlo doposud pět záchranných archeologických výzkumů:
  - První v roce 1991, kdy byl vytěžen suterén kamenného jádra v západní části parcely. Podařilo se zde zachytit v superpozici i starší sklep dřevohliněného domu datovaný do druhé poloviny 13. století; v roce 1997 byly dokumentovány komunikační vrstvy ze 13. století přiléhající k jižní ohradní zdi parcely, ve dvoře byl zachycen řezem relikt dřevohliněného suterénu domu z poloviny 13. století.
  - Následující drobný výzkum na podzim téhož roku dokumentoval relikty sídlištních objektů z poloviny 13. století v průjezdu domu.

  V rámci probíhající rekonstrukce, která postihla celou stavbu, proběhl rozsáhlejší záchranný archeologický výzkum. Ten spolu s terénní dokumentací vlastní stavby přinesl poměrně zásadní informace podstatnou měrou doplňující stávající SHP. Podařilo se dokumentovat relikty osídlení z období počátků města, bylo identifikováno druhé zděné jádro ze závěru 13. století ve východní části parcely.
  Původní středověký dům přebudovali ve druhé polovině 16. století Pernštejnové, tehdy vzniklo arkádové nádvoří s pavlačovým ochozem. V roce 1713 upravil Mořic Grimm palác na městskou tržnici.


 • obrazy

  img2703.jpg img2704.jpg img2705.jpg img2706.jpg img2707.jpg img2708.jpg img2709.jpg img2710.jpg img2711.jpg img2712.jpg img2733.jpg img2734.jpg img2735.jpg img2736.jpg img2737.jpg img2738.jpg img2739.jpg img2740.jpg img2741.jpg img2769.jpg img2781.jpg img2782.jpg img2783.jpg img2809.jpg img2810.jpg img9176.jpg img9177.jpg img9178.jpg img9179.jpg img9180.jpg img17429.jpg img17430.jpg img17431.jpg img17432.jpg img17433.jpg img17434.jpg img17435.jpg img17436.jpg img17437.jpg img17438.jpg img17439.jpg img17440.jpg img17441.jpg img17442.jpg img17443.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • městská část

  Brno-střed


 • významné osoby

  Mořic (Mauric) Grimm
  v roce 1713 upravil palác na městskou tržnici Mojmír Kyselka
  architekt podílející se na opravě a rekonstrukci domu v roce 1955


 • události

  1. 10. 2013
  Výstava Creative Help 29. 8. 2013
  „Klavíry pro kohokoliv“ v  Brně
  místo, kde byl klavír instalován
  15. 11. 2005
  Zahájení výstavy Jiří Hanzelka & Miroslav Zikmund / Fotografie 4. 2. 2003
  Slavnostní předání Domu pánů z Kunštátu 6. 9. 1958
  Celostátní výstava poštovních známek "BRNO 1958"
  dříve Dům pánů z Poděbrad

  další události (2)...


 • související odkazy

  mapa
  Dům pánů z Kunštátu na mapě


 • archeologické výzkumy

  1997 Dominikánská 9, Dům pánů z Kunštátu


 • autor

  Fl, Los, Jord, Alka


Aktualizováno: 25. 10. 2018

Dominikánská 9 - Dům pánů z Kunštátu (pohled do nádvoří po úpravě, 60. léta 20. století). MuMB - sbírky, i.č. A 2680/3182.