Encyklopedie dějin města Brna

Adolf Erhart

  Prof. PhDr. Adolf Erhart, DrSc.


  • * 31.5.1926 Náměšť nad Oslavou – † 11.8.2003 Brno


  • jazykovědec - indoevropeista, vysokoškolský profesor


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Česká republika


  • bydliště

   Brno, Kounicova 77

  • cena města

   2002


  • vzdělání

   reálné gymnázium v Brně-Židenicích,
   1945–1949 FF MU - obory germanistika, klasická filologie, indoevropeistika (1959 titul PhDr., 1960 CSc., 1964 habilitace, 1972 DrSc., 1988 profesor)

  • jiné pocty

   v roce 1996 udělena plaketa Josefa Dobrovského (AV ČR)


  • dílo

   zobrazit - Litevština, Praha, 1958.
   - Úvod do jazykovědy, Praha, 1965.
   - Základy obecné jazykovědy, Praha, 1965.
   - Sanskrt I.: Popisná mluvnice, Praha, 1967.
   - Sanskrt II.: Historickosrovnávací mluvnice, Praha, 1972.
   - Úvod do obecné a srovnávací jazykovědy, Praha, 1973.
   - Úvod do etymologie, Brno, 1975 (spolu s R. Večerkou).
   - Základy jazykovědy, Praha, 1980.
   - Struktura indoíránských jazyků, Brno, 1981.
   - Indoevropské jazyky: Srovnávací fonologie a morfologie, Praha, 1983.
   - Baltské jazyky, Praha, 1984.
   - Etymologický slovník jazyka staroslověnského 5–12, Praha, 1998.


  • zaměstnání

   Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně,
   Ústav pro jazyk český AV ČR - brněnské etymologické pracoviště


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 17, hrob č. 256a–258a


  • poznámky

   Po ukončení studia v roce 1949 zůstal na FF jako asistent. Disertaci o indoevropské konjugaci obhájil v roce 1959, roku 1963 se habilitoval prací o nových pohledech na indoevropský konsonantismus, v roce 1972 obdržel hodnost doktora věd. Profesorské řízení zahájil roku 1968, politické okolnosti jej však dovolily ukončit až v roce 1988, kdy se stal řádným profesorem. Od roku 1993 byl profesorem emeritním.
   V roce 1995 se ujal úkolu hlavního redaktora Etymologického slovníku jazyka staroslověnského, realizovaného v Etymologickém oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR. Napsal několik úvodů do jazykovědy včetně samostatných monografií o etymologii a fonologii. Svůj hlavní zájem směřoval k jazykům indoevropským, zejména ke konsonantismu a genezi flexe jmenné i slovesné. Zvláštní pozornost věnoval jazykům indoíránským (jeho Struktura indoíránských jazyků byla první knižně vydaná česky psaná gramatika sanskrtu), baltským (byl naším předním znalcem litevštiny) a slovanským.


  • prameny, literatura

   zobrazit "Život a dílo Adolfa Erharta: kapitola z dějin české vědy"
   "Odešel lingvista Adolf Erhart"
   "Slavica na Masarykově univerzitě v Brně: literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy"


  • rodiče

   Adolf Erhart
   Antonie Erhartová (Toufarová)


  • ulice

   Kounicova
   bydliště


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Erh


Aktualizováno: 16. 01. 2018