Slavnostní zahájení výuky na Biskupském gymnáziu

7. 12. 1947


ulice

číslo orientační

85


katastr

Stránice


charakteristika

Na 800 účastníků, hostí a zástupců úřadů a škol přišlo na slavnostní zahájení.
V 8.30 hodin započaly církevní obřady svěcením kaple a celé budovy. Světitelem byl neúnavný budovatel ústavu brněnský biskup dr. Karel Skoupý, jenž pak sloužil i mši svatou.
Po děkovné promluvě pana rektora a svátostném požehnání si hosté prohlédli budovu a znovu se sešli v tělocvičně slavnostně vyzdobené seminaristy podle návrhu prefekta Mg. Horského.
Slavnost začala sborovým zpěvem brněnských bohoslovců a proslovem pana biskupa dr. Skoupého, který slavnostně předal správu ústavu řádu Tovaryšstva Ježíšova. Ústav za řád převzal provinciál české provincie T.J.P. František Xav. Šilhan. Prezident zemské školní rady dr. Geisler uvítal Biskupské gymnázium do řad československých středních škol.

Za město Brno pronesl zdravici dr. Jan Šrámek, za Masarykovu univerzitu prof. dr. Kopa. Jménem bratrského ústavu, arcibiskupského gymnázia v Kroměříži blahopřál jeho ředitel dr. Vlach.
Mezi čestnými hosty byl opat starobrněnského kláštera Benedikt Švanda i s otcem převorem Janem Dvořáčkem, dále brněnský kapitulní děkan dr. Josef Kratochvíl, ekonom P. dr. Josef Toman a další zástupci biskupství.
Ze sesterského ústavu na Velehradě byl přítomen rektor P. Leopold Škarka T.J. a ředitel P. dr. Karel Závadský TJ. Blahopřejné dopisy a telegramy došly od pražského arcibiskupa dr. Josefa Berana, od biskupa českobudějovického a litoměřického, od světícího biskupa a kapitulního vikáře olomouckého dr. Stanislava Zely z Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty Palackého university v Olomouci, z kněžských seminářů různých diecézí v Čechách a na Moravě. Ze Slovenska ze seminářů v Levoči a Spišské nové vsi. Dále od představených klášterů, ze Svazu Charity atd.
Ze shromáždění byly zaslány mimo jiné telegramy sv. Otci, prezidentu republiky, generálu T.J. do Říma, ministru školství a arcibiskupu pražskému.


účastníci

Karel Skoupý, brněnský biskup,
František Xaver Šilhan,
dr. Geisler, prezident zemské školní rady,
dr. Jan Šrámek, politik,
prof. dr. Kopa, zástupce Masarykovy univerzity,
dr. Vlach, ředitel arcibiskupského gymnázia v Kroměříži,
Benedikt Švanda, opat starobrněnského kláštera,
Jan Dvořáček, převor starobrněnského kláštera,
dr. Josef Kratochvil, brněnský kapitulní děkan,
dr. Josef Toman, zástupce biskupství


prameny, literatura

osoby

Josef Kratochvil
kapitulní děkan Karel Skoupý
brněnský biskup Jan Šrámek
politik


městská část

související odkazy

MJ


Aktualizováno: 30. 06. 2018