P. Oldřich Navařík, CRV

* 1.5.1934 Brno-Židenice – † 25.11.2004 Brno


římskokatolický kněz, čestný kanovník Královské stoliční kapituly; převor kongregace Řeholních kanovníků sv. Augustina (CRV)


zajímavé okolnosti

Koncem sedmdesátých let zavedl v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie pobožnost adorace kříže podle modliteb se zpěvy v Taizé. Tato setkání byla hojně navštěvována hlavně studentskou mládeží a pro mnohé v těch letech znamenala výjimečnou příležitost aktivně se zapojit do společné modlitby i poznat písně z Taizé.
V tomto kostele měla také za působení P. Navaříka promluvu Matka Tereza z Kalkaty při své návštěvě Brna.
V osmdesátých letech jako kanovník brněnské kapituly a rektor kostela sv. Michala poskytl útočiště zpívající mládeži převážně z farnosti sv. Tomáše, vznikl tak chrámový sbor kostela sv. Michala.


vzdělání

1949–1953 gymnázium Brno a Praha,
1953–1957 Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Litoměřicích,
23. 6. 1957 kněžské svěcení v Litoměřicích


zaměstnání

primiční mši svatou sloužil v rodné farnosti Brno-Židenice 30. 6. 1957,
1957 kaplan v Poštorné,
1957–1959 základní vojenská služba ve Vimperku,
1959–1960 kaplan v Bučovicích,
1960 kaplan ve Křtinách,
1960–1966 kaplan v Moravských Budějovicích,
1966–1969 farář v kostele sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty v Brně-Bystrci,
1972–1973 dómský vikář v Brně, zároveň farář v Dubňanech u Hodonína,
1973–1989 sekretář biskupského ordinariátu, rektor kostela sv. Michala v Brně, rektor jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie,
1973 jmenován čestným kanovníkem Královské stoliční kapituly,
1988 zvolen převorem kongregace Řeholních kanovníků sv. Augustina,
od roku 1990 až do své smrti působil jako farář a převor ve starobylém mariánském poutním místě Kostele Zvěstování Panny Mariepoznámky

Sv. Augustin jako biskup v severoafrickém městě Hippo, umožnil svým kněžím společné bydlení kolem katedrály, společnou modlitbu a společný život. Napsal jim k tomu svou řeholi.
Ve středověku při silné obrodě církve díky hnutí „Devotio moderna“ (nová zbožnost), vzniklo společenství Windesheim, které klade důraz na společný život kněží, společnou modlitbu chval, úctu k Nejsvětější svátosti oltářní a k Panně Marii.
V současné době (rok 2012) se kongregace zabývá především pastorací.
Klášter v Brně-Tuřanech byl založen 1. července 1990.stavby

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a klášter jezuitů
Beethovenova, Jezuitská
rektor kostela v osmdesátých letech 20. století
Kostel sv. Michala a klášter dominikánů
Dominikánské náměstí
rektor kostela v osmdesátých letech 20. století
Kostel sv. Cyrila a Metoděje
Gajdošova 99/2684
místo primiční mše svaté
Kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty
náměstí 28. dubna
místo jeho působení v duchovní správě
Katedrála sv. Petra a Pavla
Petrov
místo jeho působení v duchovní správě

další stavby (2)...


události

10. 11. 1984
Návštěva Matky Terezy v Brně
v době návštěvy Matky Terezy působil P. Navařík jako rektor jezuitského kostela


Ma


Aktualizováno: 23. 11. 2019